IZ 271/17/2011                                                                         Pruchnik 19-08-2011

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Świebodna, dz. o nr ewid. 306

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 26199,00 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. U
mowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  25-08-2011 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego „BUDINSTEL” Beata Kalamarz, ul. Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk

26199,00

brutto

26199,00

-------------- *100= 100

26199,00

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

ZAKŁAD DROGOWY TADEUSZ POPEK I SYN Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A,

37-560 Pruchnik

28413,00 brutto

26199,00

-------------- *100= 92,20

28413,00

92,20

3

ZAKŁAD USŁUGOWY-WIELOBRANŻOWY

Stanisław Babiś

Świebodna 120, 37-560 Pruchnik

33948,00 brutto

26199,00

-------------- *100= 77,17

33948,00

77,17

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Świebodna, dz. o nr ewid. 306
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.08.2011 10:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak