Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 53/VIII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 lipca 2011 r.
w sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.).

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na zadaniu PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej- Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego, poprzez wydłużenie okresu realizacji do 2013 roku i zmniejszeniu wydatków w 2011 roku. Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem – zał.nr 2

 

§ 2.

 

Załaczniki do wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.07.2011 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż