roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/10/2011 pt Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik

Pruchnik: roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/10/2011 pt Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Numer ogłoszenia: 260058 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130 , strona internetowa www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/10/2011 pt Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/10/2011 pt Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik. Roboty te obejmują roboty remontowe w tym m.in.: 1) Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 1.5 cm z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca m2 70,77 2) Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalanie przy użyciu grysów - dodatek za dalsze 0.5 cm głębokości wyboju z zastosowaniem skrapiarki przewoźnej i walca (do 3cm wyboju) m2 70,77.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących 5% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ( Portal-UZP nr 119696-2011 z dnia 18-05-2011) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Specjalistycznego BUDINSTEL Beata Kalamarz, Ul Głęboka 11b, 37-200 Przeworsk, kraj/woj. podkarpackie.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/10/2011 pt Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.08.2011 15:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż