Usługi dodatkowe do postępowania nr IZ 271/18/2011, zakup biletów miesięcznych na trasie Pruchnik-Hawłowice.

Pruchnik: Usługi dodatkowe do postępowania nr IZ 271/18/2011, zakup biletów miesięcznych na trasie Pruchnik-Hawłowice.
  PORTAL - UZP Numer ogłoszenia: 287622 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130 , strona internetowa www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi dodatkowe do postępowania nr IZ 271/18/2011, zakup biletów miesięcznych na trasie Pruchnik-Hawłowice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup 7 szt biletów miesięcznych na trasie Pruchnik Hawłowice..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówień uzupełniających, stanowiących do 5% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ( Portal-UZP nr 233664-2011 z dnia 05-08-2011) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ Spółka z o.o. w Przemyślu ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl, ul. Dworskiego 106, 37-700 Przemyśl, kraj/woj. podkarpackie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługi dodatkowe do postępowania nr IZ 271/18/2011, zakup biletów miesięcznych na trasie Pruchnik-Hawłowice.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2011 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż