Zarządzenie Nr 74/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 16.09.2011

 

w sprawie: powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011 roku.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 156. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), oraz art. 6 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się operatorów obwodowych komisji wyborczych ds. obsługi informatycznej w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na 9 października 2011 roku:

 1. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Hawłowicach
  Artur Urban
 2. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Jodłówce
  Jerzy Wróbel
 3. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Kramarzówce
  Jacek Włoch
 4. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Pruchniku Dolnym
  Krzysztof Łuc
 5. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Pruchniku Górnym
  Paweł Wojdyła
 6. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Rozborzu Długim
  Wiesław Dutka
 7. w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Świebodnej
  Maciej Chmielecki

§ 2.

 

Ustala się szczegółowy zakres obowiązków operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

do Zarządzenia Nr 74/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 16 września 2011 r.

 

Zadania operatora obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej - w wyznaczonym terminie,
 3. potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),
 4. przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
 5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku konieczności), danych definiujących obwód, list i kandydatów, podając bieżącą wersję oprogramowania oraz datę wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,
 6. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,
 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę obwodowej komisji wyborczej,
 8. w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 9. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 10. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezgodności liczby uprawnionych, błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
 11. wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,
 12. zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,
 13. przesłanie do okręgowej komisji wyborczej - podpisanych licencją przez przewodniczącego - danych z protokołu głosowania w obwodzie.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie w sprawie powołania operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:19.09.2011 15:05
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:23.09.2011 13:32