Zamówienie uzupełniające do zadania pn Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku

Pruchnik: Zamówienie uzupełniające do zadania pn Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
              PORTAL/ UZP Numer ogłoszenia: 310784 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130 , strona internetowa www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie uzupełniające do zadania pn Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie uzupełniające do zadania pn.Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku do części I. Część I Dostawa betonu C-16/20 w ilości 65 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.41.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu dostawcy, zamówień uzupełniających, stanowiących do 10% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ( Portal-UZP nr 216672-2011 z dnia 26-07-2011) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Sanakiewicz Sp. z o.o., Szówsko, ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław, kraj/woj. podkarpackie.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zamówienie uzupełniające do zadania pn Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2011 17:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż