Roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/13/2011 pt Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960,990 i Świe

Pruchnik: Roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/13/2011 pt Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960,990 i Świebodna, dz. o nr ewid.306
Numer ogłoszenia: 306644 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130 , strona internetowa www.pruchnik.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/13/2011 pt Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960,990 i Świebodna, dz. o nr ewid.306.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/13/2011 pt Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: roboty uzupełniające dotyczą cz I Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960,990. Roboty te obejmują roboty remontowe w tym m.in.: 1 Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm ściank. 4 2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 97,3 3 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2 97,3 4 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm m2 97,3 5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu krotność = 7 m2 97,3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących do 10% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego ( Portal-UZP nr 184522-2011 z dnia 05-07-2011) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Firma Usługowo-Budowlana Mariusz Dryla, Rzeplin 13, 37-560 Pruchnik, kraj/woj. podkarpackie.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Roboty uzupełniające związane z postępowaniem przetargowym nr IR 271/13/2011 pt Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych: Rozbórz Długi, dz. nr ewid. 960,990 i Świe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.09.2011 15:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż