OSP I/1//2011                                                                                       

                                                                                                                        Pruchnik 06-10-2011

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.),Ochotnicza Straż Pożarna Pruchnik I w Pruchniku  informuje, że postępowanie przetargowe na Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Pruchnik I
 zostało rozstrzygnięte.

 

 

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

FIRE-MAX Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa.

 Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium , została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 59 999,99 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż  10-10-2011 roku.

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

FIRE-MAX Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa

59 999,99

brutto

59 999,99

-------------- *100= 100

59 999,99

 

100

 

 

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono ofert.

 

 

 

                                                           Prezes  Zarządu OSP Pruchnik I

   Jan Papała

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego dla OSP Pruchnik I
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.10.2011 11:46
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.10.2011 12:00