Pruchnik     06-10- 2011  

     ZMIANA  SIWZ 

                                                      Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Numer ogłoszenia w BZP    312214 - 2011; data zamieszczenia: 29-09-2011

Zmiana ogłoszenia w BZP   322728 - 2011; data zamieszczenia: 06-10-2011
Nasz znak  IZ/ 271 / 21 /2011 

Dotyczy:  Sukcesywna dostawa betonu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :

 I.  SIWZ   Rozdział I  Forma oferty  pkt. 15 ust 1:

 JEST:

     1)       zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na Sukcesywną dostawę  betonu”.

 dla części : …………………………………………………………………………

(należy wymienić  właściwą  część )

nie otwierać przed 07-10-2011 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

 

MA BYĆ:

  1)          zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na Sukcesywną dostawę  betonu”.

 dla części : …………………………………………………………………………

(należy wymienić  właściwą  część )

nie otwierać przed 10-10-2011 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

 

II. SIWZ Rozdział XI Składanie i otwarcie ofert pkt. 1 i 5 :

JEST:

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16 w terminie do dnia

          07-10-2011r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  07-2011r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 9.

 

MA BYĆ:

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16 w terminie do dnia

          10-10-2011r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn.  10-10-2011r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 9.

II. SIWZ Rozdział XV  Opis przedmiotu zamówienia  pkt.3 ust.1:

JEST:

       1)  Przedmiotem zamówienia jest

                  Dostawa betonu  C-16/20  w ilości 150 m3 

 

MA BYĆ:

1)  Przedmiotem zamówienia jest

                  Dostawa betonu  C-16/20  w ilości  215 m3 

 

III Formularz Ofertowy

 

JEST:

       1) 

nazwa

ilość

j.m

Cena jednost.

 vat

Wartość brutto

Beton

C-16/20

150

m3

 

 

 

MA BYĆ:

1)

nazwa

ilość

j.m

Cena jednost.

 vat

Wartość brutto

Beton

C-16/20

215

m3

 

 

 

IV Umowa

 

JEST:

       § 1)  Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa betonu

                  beton  C-16/20  w ilości 150 m3 

 

MA BYĆ:

1)  Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa betonu

                  beton  C-16/20  w ilości  215 m3 

 

        Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: zmiana SIWZ ne IZ 271/21/2011 na sukcesywna dostawe betonu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:06.10.2011 14:26
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:06.10.2011 14:26