UCHWAŁA Nr 69/IX/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2011 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 , poz.1380 ze zm.).

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 660 820

w tym:

 • remont budynków komunalnych: 50 000
 • docieplenie i budowa podjazdu do budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce: 70 000
 • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych: 30 000
 • remont dróg gminnych: 280 000
 • dopłata do wartości gruntów posiadanych przez gminę , których wartość zwiększyła się podczas scalenia: 2 320
 • zakup wyposażenia do Urzędu: 10 000
 • prace ziemne przy stadionie w Rozborzu Długim: 50 000
 • zwrot zasiłków nienależnie pobranych: 500
 • zakupy inwestycyjne dla SP Nr 1 w Pruchniku: 5 000
 • utworzenie placu zabaw: 115 000
 • rozbudowa remizy OSP Nr 1 w Pruchniku: 48 000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 575 320

w tym:

 • budowa zbiornika wyrównawczego: 200 000
 • udzielenie pomocy finansowej dla starostwa: 19 111
 • budowa łącznika przy gimnazjum: 100 000
 • podatek Vat od kanalizacji: 123 209
 • budowa boiska sportowego: 50 000
 • bieżące funkcjonowanie SP Nr 1 w Pruchniku: 5 000
 • podatek od nieruchomości od dróg: 78 000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 115 500

w tym;

 • zwrot zasiłków nienależnie pobranych 500
 • dotacja w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła „
 • utworzenie placu zabaw przy SP Nr 1 w Pruchniku 115 000

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 

Udziela się dotacji celowej na ochronę przeciwpożarową dla OSP Nr 1 w Pruchniku w kwocie 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak           


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 69/IX/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22.09.2011

Zestawienie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

84 000

103 111

01095

Pozostała działalność

84 000

103 111

2710

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

103 111

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
 i zakupów inwestycyjnych

84 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie
 w energię elektryczną, gaz i wodę

200 000

40002

Dostarczanie wody

200 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200 000

600

Transport i łączność

280 000

78 000

60016

Drogi publiczne gminne

280 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

80 000

4270

Zakup usług remontowych

200 000

60017

Drogi wewnętrzne

78 000

4480

Podatek od nieruchomości

78 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

122 320

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

122 320

4430

Różne opłaty i składki

2 320

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

4270

Zakup usług remontowych

70 000

710

Działalność usługowa

30 000

71035

Cmentarze

30 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

5 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

4270

Zakup usług remontowych

15 000

750

Administracja publiczna

10 000

75023

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

78 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

48 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

30 000

801

Oświata i wychowanie

120 000

105 000

80101

Szkoły podstawowe

120 000

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

5 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

115 000

80110

Gimnazja

100 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

852

Pomoc społeczna

500

85216

Zasiłki stałe

500

2910

Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

500

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

123 209

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

123 209

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

123 209

926

Kultura fizyczna

50 000

50 000

92601

Obiekty sportowe

50 000

50 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

40 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

115 000

80101

Szkoły podstawowe

115 000

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

115 000

852

Pomoc społeczna

500

85216

Zasiłki stałe

500

0970

Wpływy z różnych dochodów

500

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2011 roku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.09.2011 14:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak