UCHWAŁA Nr 71/IX/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie:
przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Remont drogi gminnej ul. Wałowa w Pruchniku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” będzie realizowany w latach 2012 – 2015 oraz zaciągnięcia zobowiązań finansowych na ten cel.

Na podstawie art.18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit.e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Przystąpić do realizacji w roku 2012 projektu pn. Remont drogi gminnej ul. Wałowa w Pruchniku.
  2. Zgłosić projekt, o którym mowa w §1 ust. 1 do dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” .

§ 2.

 

Upoważnić Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w kwocie 615 000 zł netto na realizację projektu, o którym mowa w §1 ust.1.

 

§ 3.

 

Spłata zobowiązań nastąpi w 2012 r. z następujących źródeł:

  1. podatku od nieruchomości
  2. subwencji ogólnej

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przystąpienie do realizacji projektu pn. „ Remont drogi gminnej ul. Wałowa w Pruchniku” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.09.2011 19:27
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.10.2011 19:35