UCHWAŁA Nr 72/IX/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie:
zaliczenia ul. Wałowej do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę Wałową, położoną w Pruchniku, obejmującą działki ewidencyjne nr: cz. 1759/2, cz. 1761, 1960 i 2134

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaliczenie ul. Wałowej do kategorii dróg gminnych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.09.2011 19:35
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:28.10.2011 19:40