UCHWAŁA Nr 73/IX/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 września 2011 r.
w sprawie:
dokonania zamiany gruntu w Kramarzówce.

Działając na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 1 ar. 18 ust. 2 p 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity ustawy. Dz. U. Nr. 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ art. 13 ust. 1, art.15 ust.1 i art 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późniejszymi zmianami/ jednolity tekst ustawy z dnia 30 listopada 2004 roku Dz. U. Nr. 261 poz. 2603/

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Dokonać zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik oznaczonej jako działka Nr. 1897 o powierzchni 0,30 ha w Kramarzówce za działkę Nr. 1902 o powierzchni 0,32 ha w Kramarzówce stanowiącą własność Pana Jacka Mazura.
  2. Rozliczenie wartości zamienianych nieruchomości nastąpi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dokonania zamiany gruntu w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:22.09.2011 19:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak