Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr 74/X/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 , poz.1380 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 61 500 zł

w tym:

  • zlecenie opracowania dokumentacji wodociągowanie Korzeni 10 000zł
  • zakup gruntów pod drogi: 30 000 zł
  • odszkodowanie dla osoby fizycznej za zniszczenia dokonane podczas remontu drogi gminnej na sąsiadującym gruncie: 1 500 zł
  • oświetlenie uliczne: 20 000 zł

§ 2.

 

Zmniejsza się wydatki budżetowe gminy o kwotę: 61 500 zł

w tym:

  • odsetki od zaciągniętego kredytu: 20 000 zł
  • zakupy inwestycyjne na wodociągach: 22 000 zł
  • wydatki na obiektach sportowych: 19 500 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       


Załącznik Nr 1
do Uchwały nr 74/X/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18.10.2011

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna , gaz i wodę

10 000

22 000

40002

Dostarczanie wody

10 000

22 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

22 000

600

Transport i łączność

31 500

60016

Drogi publiczne gminne

31 500

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1 500

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000

757

Obsługa długu publicznego

20 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

20 000

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

20 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

20 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000

4260

Zakup energii

20 000

926

Kultura fizyczna

19 500

92601

Obiekty sportowe

19 500

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

19 500

Razem

61 500

61 500

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.10.2011 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.