UCHWAŁA Nr 76/X/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie:
nadania nazwy ulicy w Pruchniku.

Działając na podstawie art 18 ust.2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z póz. zmianami/

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Nadaje się nazwę ulicy ZACISZE drodze oznaczonej w ewidencji gruntów jako części działek Nr 1811/1 i Nr 826 w mieście Pruchnik - jak na załączniku graficznym.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie nazwy ulicy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.10.2011 15:20
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.11.2012 22:01