BURMISTRZ PRUCHNIKA

 OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości w Pruchniku.

 

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 16 czerwca 2011 roku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczona została nieruchomość zabudowana do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Nieruchomość zabudowana w Pruchniku oznaczona jako działka numer 1982/4 o powierzchni 0,02 ha/215 m2/ objęta Księgą Wieczystą PR1J/00020694/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Działka położona w centrum miasta Pruchnika, przy drodze wojewódzkiej, z dobrym dostępem do parkingów. Zabudowana budynkiem usługowo – biurowym, o kształcie foremnym, lekko pochylona w kierunku południowo- wschodnim, wyposażona w media w sposób pełny.
  Budynek o wymiarach 14,5 m x 15,5 m – wolno stojący, częściowo podpiwniczony. z dostępem do piwnic z poziomu chodnika oraz wejściem na parter z placu ( parking przy ulicy Kościelnej), wybudowany na początku XX wieku, o konstrukcji murowanej tradycyjnej: w tym ławy fundamentowe z kamienia polnego, ściany przyziemia z cegły ceramicznej pełnej, strop nad piwnicą w formie sklepień łukowych wykonanych z cegły, opierany odcinkowo na szynach oraz z płyt betonowych wspartych na belkach żelbetowych. Ściany parteru z cegły ceramicznej pełnej, strop nad parterem drewniany belkowy z odeskowaniem, w tym od dołu podsufitka z tynkiem na koszu trzcinowym.
  Dach konstrukcji drewnianej płatwiowo – kleszczowy dwuspadowy pokryty blachą płaską z rynnami i rurami spustowymi wody deszczowej, kominy z cegły pełnej.
  Ściany wewnętrzne i zewnętrzne otynkowane.
  W skład pomieszczeń wchodzą:
  - pomieszczenia użytkowe piwnice - 88,46 m2
  -
  pomieszczenia użytkowe parter - 152,22 m2
  Razem - 240,68 m2
  Na przedmiotowy budynek został sporządzony projekt remontu i przebudowy budynku w którym założono wykonanie pomieszczeń użytkowych na poddaszu w miejsce nieużytkowanego w obecnym stanie strychu – projektowana powierzchnia poddasza to 121,52 m2.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 310 000,00 złotych (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych).
 2. Obciążenie nieruchomości: - nieruchomość wolna od obciążeń.
 3. Warunkiem udziału w przetargu - jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 90 9096 0004 2003 0018 0975 0007 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości które wynosi 31 000,00 złotych w terminie do dnia 16 grudnia 2011 roku z dopiskiem wadium na działkę nr 1982/4. Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 4. Czas i miejsce przetargu:
  Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 roku o godz 11:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:
  • dokument tożsamości,
  • w przypadku pełnomocnictwa osoby fizycznej – oryginał notarialnego pełnomocnictwa do reprezentowania osoby fizycznej.
   W przypadku osób 
   fizycznych które przystępują do przetargu w ramach spółki cywilnej, działających również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna być przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu/ do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników,
  • oryginalny dowód wpłaty wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości,
 7. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.
  Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo ceny nabycia łącznie pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez  usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.
 10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.
 11. W przetargu nie mogą brać udziału osoby zalegające z płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.
 12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 10 telefon 16 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Pruchnika   

mrg inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przeterg ustny na sprzedaż nieruchomości w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:18.11.2011 18:37
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak