BURMISTRZ PRUCHNIKA

 OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na sprzedaż nieruchomości rolnej w Świebodnej.

 

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczona została nieruchomość rolna do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Nieruchomość rolna w Świebodnej Gmina Pruchnik oznaczona jako działka numer 939/1 o powierzchni 0,3333 ha objęta Księgą Wieczystą PR1J/00074637/ 7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działka położona w obszarze produkcji rolnej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, w strefie pośredniej wsi i peryferyjnej gminy. Działka o kształcie nieforemnym, lekko pochylona w kierunku zachodnim, nie użytkowana, porośnięta kępą samosiejki; brzozy, olszy, osiki, trześni z wypełnieniem wierzby iwy o ilości drewna opałowego 0,7 m3, na glebach średniej klasy bonitacyjnej.
  Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 850,00 złotych (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).
 2. Obciążenie nieruchomości: - nieruchomość wolna od obciążeń.
 3. Warunkiem udziału w przetargu - jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 90 9096 0004 2003 0018 0975 0007 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości które wynosi 385,00 złotych w terminie do dnia 16 grudnia 2011 roku z dopiskiem wadium na działkę nr 939/1. Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 4. Czas i miejsce przetargu:
  Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011 roku o godz 12:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter.
 5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.
 6. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:
  • dokument tożsamości,
  • w przypadku pełnomocnictwa osoby fizycznej - oryginał notarialnego pełnomocnictwa do reprezentowania osoby fizycznej.
  • oryginalny dowód wpłaty wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości.
 7. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.
  Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.
 10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości.
  Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.
 11. W przetargu nie mogą brać udziału osoby zalegające z płatnościami na rzecz Gminy Pruchnik.
 12. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 10 telefon 16 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Burmistrz Pruchnika   

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej w Świebodnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.11.2011 19:24
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak