UCHWAŁA Nr 85/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnei.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami oraz art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

 

§ 2.

 1. Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
 2. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz określić zamierzony okres zwolnienia (1-3 lata).
 3. Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20 % powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.

§ 3.

 1. Warunki zwolnienia są następujące:
  1. zaprzestanie uprawy roślin;
  2. nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;
  3. nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
  4. utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów, a grunty orne utrzymać w czarnym ugorze
 2. Warunki określone w ust. 1 muszą być spełnione łącznie.

§ 4.

 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji burmistrza jako organu podatkowego.
 2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt 1.
 3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Urzędu Miejskiego w Pruchniku w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5.

 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Pruchnik Nr 124/XVI/96 z 20 grudnia 1996 r. w sprawie określenia trybu i zasad korzystania ze zwolnienia w podatku rolnym użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Tryb i szczegóły warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 07:15
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.12.2011 20:35