Nadanie statutu Zespołowi Szkól w Rozborzu Długim

UCHWAŁA Nr 96/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutgo 2004 r. w sprawie :
nadania statutu Zespołowi Szkól w Rozborzu Długim.

Działająca na podstawie art. 58 ust. 6, art. 62 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz U. Z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami ) w związku z Uchwałą Rady Gminy Pruchnik Nr 36/Y/2003 z dnia 27.02.2003 r. w sprawie połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Rozborzu Długim w Zespół Szkół w Rozborzu Długim Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Zespołowi Szkół w Rozborzu Długim nadaje się Statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie statutu Zespołowi Szkól w Rozborzu Długim
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 12:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.