UCHWAŁA Nr 86/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
określenia wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z póź. zm.) art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z póź. zm.) oraz art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 z póź. zm)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości (DN – 1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach. (IP- 1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr 19/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku  z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych skreśla się paragraf  1 i 4.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 07:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:27.12.2011 09:07