BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat działek numer 3/6 i 3/12 w Pruchniku z równoczesnym przeniesieniem własności wzniesionego na tych działkach budynku ośrodka zdrowia w stanie surowym otwartym oraz innych urządzeń.

 1. prawa użytkowania wieczystego na 99 lat, nieruchomości gruntowej położonej w Pruchniku i oznaczona jako działki numer 3/6 i 3/12 o powierzchni łącznej 0,1428 ha objęte KW 78435 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu . Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik działki te położone są w obszarze osadniczym przy ulicy Szkolnej w Pruchniku i są one zabudowane budynkiem użyteczności publicznej (ośrodek zdrowia w stanie surowym otwartym) . Działki położone w kompleksie zabudowy osadniczo – oświatowej, o kształcie foremnym, wyposażone w media w sposób pełny, posiadające dostęp do ulicy miejskiej. Nabywca użytkowania wieczystego zostanie zobowiązany do wykorzystania tego prawa jedynie na cele zapewnienia opieki zdrowotnej, a szczególności podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Pruchnik pod rygorem wypowiedzenia użytkowania wieczystego.
  Nieruchomość oddawana w użytkowanie wieczyste zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia (w stanie surowym otwartym) o wymiarach 25 m x 23 m – wolno stojącym, niepodpiwniczonym, parterowym w stanie surowym otwartym. Konstrukcja budynku murowana tradycyjna: w tym ławy fundamentowe żelbetowe wylewane, ściany przyziemia wylewane i z bloczków betonowych ocieplonych, ściany zewnętrzne i wewnętrzne parteru z bloczków z betonu komórkowego lub cegły dziurawki, strop płyta żelbetowa wylewana, dach konstrukcji drewnianej płatwiowo- kleszczowy dwuspadowy pokryty blachą dachówko podobną z obróbkami kominowymi oraz rynnami i rurami spustowymi wody deszczowej. W budynku ośrodka zdrowia zaprojektowano 23 pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 318,42 m2.
  Na podstawie art 62 ust 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nabywca zostanie w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste zobowiązany do ukończenia zabudowy w/w nieruchomości poprzez wykończenie budynku zgodnie z projektem i oddanie do użytku w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku pod rygorem wypowiedzenia umowy użytkowania.
 2. Cena wywoławcza wynosi 458 000,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym wartość gruntu oddawanego w użytkowanie wieczyste wynosi 40 000,00 złotych a wartość sprzedawanego budynku wynosi 418 000,00 złotych.
  Do wylicytowanej ceny naliczony zostanie podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.
 3. Wadium wynosi 45 800,00 złotych (czterdzieści pięć tysięcy osiemset złotych) płatne w pieniądzu.
  Zbywana nieruchomość wolna jest od obciążeń.
 4. Minimalne postąpienie wynosi 4 580,00 złotych (1% ceny wywoławczej).
 5. Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej wynosi 25% wylicytowanej ceny gruntu + należny podatek VAT – płatna do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 6. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3% wylicytowanej ceny gruntu + podatek VAT w stawce obowiązującej.
  Opłaty roczne wnosi się za cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od 01.01.2012 roku, wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata jeżeli wartość tego gruntu ulegnie zmianie.
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2012 r. o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku /parter/ ul. Rynek 1 37-560 Pruchnik.
 8. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  • wpłata na konto Gminy Pruchnik numer 90909600042003001809750007 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej co stanowi kwotę 45 800,00 złotych, którą należy wpłacić do dnia 09 stycznia 2012 r.
  • złożenie pisemnego oświadczenia przez nabywcę, że nabywana nieruchomość zostanie przeznaczona w całości na cele zapewnienia opieki zdrowotnej, a w szczególności podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Pruchnik.
 9. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:
  • dokument tożsamości,
  • w przypadku pełnomocnictwa, oryginał notarialnego pełnomocnictwa do reprezentowania,
  • oryginalny dowód wpłaty wadium.
 10. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca w całości.
 11. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 12. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany przed zawarciem aktu notarialnego, do dokonania wpłaty na konto Gminy Pruchnik, w całości wylicytowanej ceny nabycia własności budynku i pierwszą opłatę roczną (określoną wg pkt. 5) powiększonych o należny podatek VAT, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium.
 13. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez zbywcę.

Szczegółowych informacji dotyczących w/w nieruchomości udziela Urząd Miejski w Pruchniku pokój nr 10 /tel. 16 623 61 24 w godzinach pracy urzędu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przeterg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat działek numer 3/6 i 3/12 w Pruchniku z równoczesnym przeniesieniem własności wzniesionego na tych działkach budynku ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:17.11.2011 10:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak