UCHWAŁA Nr 88/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" objętego PROW 2007-2013 na realizację zadań własnych gminy.

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.1 i 2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. w samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" objętego PROW 2007-2013 na realizację następujących zadań:
    • budowa zbiornika wyrównawczego z wodociągiem tranzytowym
    • budowa sieci wodociągowej „Korzenie"
    • budowa targowiska stałego w Pruchniku
  2. Zabezpieczyć w budżecie gminy w 2012 r. i 2013 r. własne środki finansowe zapewniające realizację zadań wyżej wymienionych w łącznej w kwocie 1 000 000 zł.

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pruchnik tj. podatek od nieruchomości i subwencja ogólna.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" objętego PROW 2007-2013 na realizację zadań własnych gminy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 08:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.12.2011 20:34