UCHWAŁA Nr 90/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2012 r.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U .Nr 127 poz.886 z 2006 roku)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdzić przedłożoną przez Urząd Miejski w Pruchniku, a wynikającą z kalkulacji i ustaleń cenę 1 m3 wody i ścieków dowożonych lub wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, opłatę stałą miesięczną oraz normę zużycia wody na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych za ścieki w następujących wysokościach:

 

Grupa taryfowa 1 - odbiorcy bytowi

  • cena wody brutto – 2,50 zł
  • cena ścieków brutto – 2,90 zł
  • opłata stała miesięczna brutto – 1.50 zł

Grupa taryfowa 2 - pozostali odbiorcy

  • cena wody brutto – 2,50 zł
  • cena ścieków brutto – 2,90 zł
  • opłata stała miesięczna brutto – 5 zł

Ścieki dowożone – cena brutto – 5 zł

Norma zużycia wody na osobę przy rozliczeniu ryczałtowym za odprowadzane ścieki wynosi 3 m3/mc.

 

§ 2.

Kalkulacja cen za 1 m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków oraz stawek opłaty stałej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 08:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:16.12.2011 20:34