TRACI MOC na podstawie Uchwały IX/47/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 26 września 2019 roku.

UCHWAŁA Nr 91/XI/2011

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

 

Na podstawie art.8 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. h) i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.18 ust.1 pkt 5 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. - Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami), art.1 ust.1 i art.9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535 ze zmianami), art.11 ust.2, art.12 ust.1 pkt 2 i ust.2, art.132 ust.2 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz.1586)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 

Nadaje się Statut Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Pruchniku ul. Kościelna 6, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc Statut ŚDS stanowiący załącznik do Uchwały Nr 171/XXII/05 Rady Gminy Pruchnik z dnia 2 lutego 2005 r, roku w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku .

 

§ 3.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 08:45
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:21.11.2019 21:09