UCHWAŁA Nr 92/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 związanych z udzieleniem Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni poboczy poprzez ich utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e i art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.,)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Burmistrza Pruchnika zobowiązań finansowych wykraczających poza rok budżetowy 2011 w wysokości 325 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) przeznaczonych na udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadań pn. Przebudowa nawierzchni poboczy po przez ich utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie gminy Pruchnik.

 

§ 2.

 

Spłata zobowiązań finansowych w § 1 nastąpi w latach:

  • rok 2012 – 125 000zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych)
  • rok 2013 – 200 000zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

z dochodów własnych gminy tj. podatek od nieruchomości i rolny.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 związanych z udzieleniem Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 09:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak