UCHWAŁA Nr 93/XI/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie:
udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania Pn. Przebudowa nawierzchni poboczy po przez ich utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Udzielić pomocy finansowej  i  rzeczowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację następujących zadań;

  • przebudowa nawierzchni pobocza prawą stroną ul. Bieszczadzkiej w Pruchniku w ciągu drogi powiatowej 1629 R Widaczów - Pruchnik na długości 700 mb.
  • przebudowa nawierzchni pobocza prawą lub lewą stroną ulicy Ks. Br. Markiewicza w ciągu drogi powiatowej Nr 1778 R Pruchnik - Kramarzówka na długości 2500mb.

§ 2.

 

Na wykonanie zadań określonych w §1, Gmina zapewni środki w wysokości 325 000 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych)z podziałem na poszczególne lata:

  • rok 2012 – 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych)
  • rok 2013 – 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

 

§ 4.

 

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania Pn. Przebudowa nawierzchni poboczy po przez ich utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy drogach powiatowych.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:24.11.2011 09:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak