UCHWAŁA Nr 95/XII/2011

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz art.32 ust.3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 , poz.1380 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 269 360 zł

w tym:

 • opłata za użytkowanie wieczyste:  700 zł
 • wpłaty za czynsze z mienia komunalnego:  5 000 zł
 • odsetki od nieterminowych wpłat:  3 790 zł
 • opłata grobowa:  6 000 zł
 • wpływy z karty podatkowej:  500 zł
 • wpływy z podatku rolnego od osób prawnych:  2 000 zł
 • wpływy z podatku od środków transportowych:  1 300 zł
 • wpływy z podatku od spadków i darowizn:  3 000 zł
 • wpływy z opłaty targowej:  7 000 zł
 • wpływy z opłaty eksploatacyjnej:  24 000 zł
 • wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych:  73 000 zł
 • odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym:  17 000 zł
 • wpłaty mieszkańców na kanalizację:  40 000 zł
 • wpłaty mieszkańców na wodociąg:  20 000 zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych:  1 200 zł
 • zwrot nienależnie pobranych dotacji z budżetu gminy:  70 zł
 • sprzedaż środków transportowych mienia komunalnego:  64 800 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 116 000zł

w tym;

 • wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych:  112 000 zł     
 • sprzedaż drewna z lasów komunalnych:  4 000 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 206 360zł

w tym:

 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych:  1 200 zł
 • utrzymanie sieci kanalizacyjnej:  40 000 zł
 • zakup gruntu pod przepompownie wody:  20 000 zł
 • wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli:  93 000 zł
 • bieżące wydatki UM:  28 000 zł
 • utrzymanie zimowe dróg gminnych:  8 160 zł
 • pielęgnacja lasów komunalnych:  2 000 zł
 • opracowanie dokumentacji na adaptację budynku na przedszkole i budowę łącznika:  14 000 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę:  53 000 zł

w tym:

 • odsetki od zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW:  39 000 zł
 • budowa ośrodka zdrowia:  14 000 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28.12.2011

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

4 000

02001

Gospodarka leśna

4 000

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów

4 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

20 000

40002

Dostarczanie wody

20 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

20 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 400

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 400

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

700

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze 

5 000

0920

Pozostałe odsetki

700

710

Działalność usługowa

6 000

71035

Cmentarze

6 000

0830

Wpływy z usług

6 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 040

75412

Ochotnicze straże pożarne

3 040

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 

3 040

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zwiane z ich poborem

113 390

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

500

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej

500

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

3 390

0310

Podatek od nieruchomości

112 000

0320

Podatek rolny

2 000

0340

Podatek od środków transportowych

1 300

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat

90

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku os spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

12 500

0360

Podatek od spadków i darowizn

3 000

0430

Wpływy z opłaty targowej

7 000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat

2 500

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

24 000

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

24 000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

73 000

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

73 000

758

Różne rozliczenia

17 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

17 000

0920

Pozostałe odsetki

17 000

801

Oświata i wychowanie

61 760

80113

Dowożenie uczniów do szkół

61 760

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

61 760

852

Pomoc społeczna

1 200

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 200

0970

Wpływy z różnych dochodów

900

0920

Pozostałe odsetki

300

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40 500

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

40 500

0920

Pozostałe odsetki

500

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

40 000

926

Kultura fizyczne

70

92605

Zadania w zakresie kultury fizyczna

70

2910

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

70


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 95/XII/2011
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28.12.2011

Zestawienie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

2 000

02001

Gospodarka leśna

2 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę

20 000

40002

Dostarczanie wody

20 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000

600

Transport i łączność

8 160

60016

Drogi publiczne gminne

8 160

4300

Zakup usług pozostałych

8 160

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa ośrodka zdrowia)

14 000

750

Administracja publiczna

28 000

75023

Urzędy gmin  (miast i miast na prawach powiatu)

28 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

757

Obsługa długu publicznego

39 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

39 000

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

39 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

40 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

40 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

4260

Zakup energii

29 830

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 170

801

Oświata i wychowanie

107 000

80101

Szkoły podstawowe

78 300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

62 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 300

80104

Przedszkola

14 700

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 700

80110

Gimnazja

14 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000

852

Pomoc społeczna

1 200

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 200

2910

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

900

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

300

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2011 06:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak