Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 1. Stwierdzając zgodność z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Pruchniku nr 246/XXXVII/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pruchnik I/08”, zwany w dalszej części uchwały planem.
 2. Plan obejmuje granicami obszar o powierzchni 384,5 ha, położony w północnej części gminy Pruchnik od zachodu graniczący z gminą Kańczuga, od północy graniczący z gminą Zarzecze, od wschodu graniczący z gminą Roźwienica a od południa biegnący po terenach upraw rolnych po obu stronach drogi wojewódzkiej nr 881, powyżej drogi powiatowej nr 1633 R ,obejmujący części obrębów ewidencyjnych Rozbórz Długi oraz Rzeplin.
 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
  1. Załącznik Nr 1 rysunek planu w skali 1:2000, który obowiązuje w zakresie zastosowanych tam oznaczeń stanowionych:
   • granic obszaru objętego planem,
   • linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
   • linii zabudowy,
   • oznaczeń literowych identyfikujących tereny,
  2. Załącznik Nr 2 określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.
  3. Załącznik Nr 3 zawierający rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

§ 2.

 1. W obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów według przyjętych oznaczeń:
  1. PEW – tereny elektrowni wiatrowych,
  2. RM - tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,
  3. R - tereny rolne,
  4. KDG – teren drogi publicznej głównej,
  5. KDL – teren drogi publicznej lokalnej,
  6. KDW – teren dróg wewnętrznych,
 2. Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić warunki wynikające z przepisów odrębnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w związku z położeniem w granicach planu stanowiska archeologicznego nr 35 na obszarze 10-81 AZP związanego ze śladem osadnictwa z epoki kamienia.
 3. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa w §1 ust. l obowiązują zgodnie z przebiegiem oznaczonym na rysunku planu, za wyjątkiem linii rozgraniczających drogi wewnętrzne KDW, które mogą być przesuwane do 3,0 m, w przypadku konieczności skorygowania przebiegu drogi, w dostosowaniu do warunków terenowych.
 4. W związku z położeniem terenów objętych planem w Obszarze Górniczym Gazu Ziemnego „Pantalowice - Pruchnik”, utworzonego decyzją Ministra Środowiska nr DGa/MS/487-1839/00 z 2000.03.20, należy uwzględnić przy zagospodarowaniu tych terenów, warunki wynikające z przepisów szczególnych związanych z prawem geologicznym i górniczym, oraz zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu i odległości bezpieczne od sieci i urządzeń kopalni gazu, wynikające z przepisów odrębnych w tym zakresie.
 5. Przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić:
  1. przebiegi istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
  2. dalszą eksploatację, rozbudowę i przebudowę istniejących sieci elektroenergetycznych i stacji transformatorowych,
  3. zachowanie wymaganych przepisami odległości lokalizowanych obiektów i budowli od tych sieci i urządzeń a w przypadku lokalizacji elektrowni wiatrowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii napowietrznych 15 kV i 0,4 kV, zachowanie minimalnej odległości posadowienia masztu elektrowni od osi linii, nie mniejszą jak 12,5 m + 0,5 d, gdzie d oznacza średnicę w metrach koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej, zaś w przypadku wystąpienia kolizji dopuszcza się przebudowę linii.
  4. istniejący system melioracji i urządzeń wodnych poprzez wyłączenie terenu inwestycji z obszaru zmeliorowanego i zachowanie ciągłości istniejącego systemu poza jego granicami.
 6. Na terenach objętych planem dopuszcza się:
  1. prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, które nie są związane z obsługą terenów objętych planem, pod warunkiem, że nie ograniczy to możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie z pozostałymi ustaleniami planu,
  2. zagospodarowanie terenu związane z prowadzeniem prac poszukiwawczych, tj. badań geofizycznych, wierceń za ropą i gazem oraz inwestycji związanych z zagospodarowaniem odkrytych zasobów pod warunkiem, że ich realizacja nie spowoduje zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na powierzchni większej niż 0,5 ha oraz nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie elektrowni wiatrowych.
 7. W obszarze planu dopuszcza się przekształcenie dróg wewnętrznych na drogi publiczne, dróg publicznych na drogi wewnętrzne na warunkach określonych w przepisach odrębnych oraz lokalizację innych dróg wynikających z zagospodarowania terenów.
 8. W obszarze planu, w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji dopuszcza się lokalizację:
  1. murów oporowych,
  2. skarp i nasypów,
  3. zieleni izolacyjnej i ozdobnej,
  4. reklam, tablic informacyjnych,
  5. parkingów i miejsc postojowych,
  6. obudowanych miejsc na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

§ 3.

 1. Ilekroć w uchwale mówi się o:
  1. uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normatywne,

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

 

§ 4.

 1. Ustanawia się tereny elektrowni wiatrowych, oznaczone na rysunku planu:
  1. symbolem PEW 1 o powierzchni 0,34 ha,
  2. symbolem PEW 2 o powierzchni 0,71 ha,
  3. symbolem PEW 3 o powierzchni 0,56 ha,
  4. symbolem PEW 4 o powierzchni 0,75 ha,
  5. symbolem PEW 5 o powierzchni 0,64 ha,
  6. symbolem PEW 6 o powierzchni 1,09 ha,
   przeznaczonych na lokalizację budowli i konstrukcji związanych z energetyką wiatrową oraz urządzeń pozyskiwania i przetwarzania energii elektrycznej,
 2. Na terenach, dopuszcza się lokalizację:
  1. zieleni urządzonej,
  2. obiektów małej architektury,
  3. placów i urządzeń przeznaczonych dla obsługi terenu,
  4. dróg wewnętrznych i wydzielonych lub powiązanych z tymi drogami ciągów pieszych,
  5. sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
 3. W stosunku do terenów ustala się następujące wymagania:
  1. nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczającej tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW,
  2. wysokość zabudowy maksymalna – nie więcej niż 220,0 m od poziomu terenu do szczytu części ruchomej elektrowni wiatrowej,
  3. dla obiektów zakwalifikowanych zgodnie z zobowiązującymi przepisami jako przeszkody lotnicze należy zastosować wymagane tymi przepisami oznakowania i oświetlenie,
  4. kolorystyka wszystkich elektrowni jednolita, nie powodująca ich nadmiernej ekspozycji w otoczeniu,
  5. zakazuje się wykorzystywania budowli jako nośników reklam, za wyjątkiem symboli związanych z elektrownią (logo inwestora, producenta).
  6. uciążliwości i hałas emitowany przez urządzenia energetyczne nie może przekroczyć maksymalnego dopuszczalnego poziomu określonego w obowiązujących przepisach dla zabudowy zagrodowej, poza terenami, które w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na tereny rolnicze, z zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych.
 4. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:
  1. dostępność komunikacyjna terenów z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KDG poprzez system dróg wewnętrznych KDW,
  2. dla obiektów należy zapewnić dojazdy dla samochodów specjalnych:
   • promienie skrętu dostosować do przewidywanych pojazdów,
   • szerokość placów manewrowych zabezpieczająca dostarczenie i montaż urządzeń.
   • nawierzchnie placów manewrowych i dróg wewnętrznych o nośności dostosowanej do zakresu i sposobu wykorzystania,
 5. Pozostawia się dotychczasowe podziały terenów.

§ 5.

 1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ , oznaczone na rysunku planu:
  1. symbolem RM 1 o powierzchni 4,96 ha,
  2. symbolem RM 2 o powierzchni 0,4 ha,
  3. symbolem RM 3 o powierzchni 0,89 ha,
  4. symbolem RM 4 o powierzchni 1,87 ha,
 2. Na terenie dopuszcza się lokalizację:
  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
  2. budynków gospodarczych wolnostojących,
  3. sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
 3. Dostępność terenu z drogi publicznej głównej KDG i KDL bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne powiązane z drogami publicznymi.
 4. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
  1. ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG, oraz w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających tereny dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL,
  2. udział terenów zabudowanych nie może przekraczać 30 % powierzchni ogólnej nowo projektowanej działki,
  3. powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 60 % powierzchni ogólnej nowo projektowanej działki,
  4. ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,50 m, w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo – jezdnych i rowerowych, z dopuszczeniem cofnięcia do 6,00 m w głąb działki w miejscach lokalizacji bram wjazdowych,
  5. dla każdego budynku mieszkalnego należy zapewnić 2 miejsca postojowe lub garażowe w obrębie działki.
  6. Szerokość dróg wewnętrznych, ciągów pieszo – jezdnych i rowerowych oraz przejazdów do działek budowlanych: co najmniej 5,00 m w liniach rozgraniczających.
 5. Zasady podziału na nowe działki:
  1. dopuszcza się podziały na nowe działki budowlane lub ich scalenia przy zachowaniu następujących zasad i warunków:
   • powierzchnia działki - nie mniejsza niż 0,12 ha,
   • szerokość frontu działki - nie mniejsza niż 20,00 m.
 6. Poziom hałasu nie może przekraczać poziomu dopuszczalnego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, określonego w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska.
 7. Nakazuje się podłączenie do sieci wodociągowej wszystkich budynków, budowli i urządzeń korzystających z wody.

§ 6.

 1. Wyznacza się TERENY ROLNE oznaczone na rysunku planu symbolami:
  1. R 1 o powierzchni 29,15 ha,
  2. R 2 o powierzchni 7,25 ha,
  3. R 3 o powierzchni 50,56 ha,
  4. R 4 o powierzchni 56,09 ha,
  5. R 5 o powierzchni 69,81 ha,
  6. R 6 o powierzchni 91,78 ha,
  7. R 7 o powierzchni 22,96 ha,
  8. R 8 o powierzchni 50,05 ha,
  9. R 9 o powierzchni 3,26 ha,
   o podstawowym przeznaczeniu na uprawy rolnicze
 2. W terenach dopuszcza się lokalizację:
  1. obiektów i urządzeń małej architektury o wysokości do 3,00 m,
  2. dróg wewnętrznych do pól i ciągów pieszych o nawierzchni utwardzonej żwirowej,
  3. głównego punktu zasilania,
  4. linii przesyłowych, sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
 3. W terenach R 1, R 2, R 3, R 4 nie dopuszcza się lokalizacji:
  1. budynków mieszkalnych i gospodarczych,
  2. zalesień,
  3. pojedynczych drzew wysokich,
  4. hodowli zwierząt.
  5. Ustala się nakaz utrzymania istniejących cieków wodnych z dopuszczeniem ich skanalizowania lub uregulowania.

§ 7.

 1. Wyznacza się TEREN DROGI PUBLICZNEJ GŁÓWNEJ, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG o powierzchni w granicach planu 2,45 ha,
 2. Dla terenu ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających nie miej niż 20,00 m,
  2. pas drogowy jedno jezdniowy z dwoma pasami ruchu o szerokości po 3,50 m każdy,
  3. chodnik co najmniej jednostronny szerokości 2,00 m bezpośrednio przy krawędzi jezdni,
  4. ścieżka rowerowa szerokości 2,00 m lub ścieżka pieszo – rowerowa o szerokości co najmniej 2,5 m,
  5. pasy postojowe równoległe do jezdni,
  6. oświetlenie co najmniej jednostronne,
  7. Odprowadzenie ścieków deszczowych i wód roztopowych do rowów przydrożnych lub kanalizacji deszczowej.

§ 8.

 1. Wyznacza się TERENY DRÓG PUBLICZNYCH LOKALNYCH, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL o powierzchni w granicach planu 1,01 ha,
 2. Dla terenu ustala się następujące zasady zagospodarowania:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających nie miej niż 12,00 m,
  2. pas drogowy jedno jezdniowy z dwoma pasami ruchu o szerokości po 3,50 m,
  3. chodnik co najmniej jednostronny szerokości 2,00 m bezpośrednio przy krawędzi jezdni,
  4. ścieżka rowerowa szerokości 2,00 m lub ścieżka pieszo – rowerowa o szerokości co najmniej 2,5 m,
  5. pasy postojowe równoległe do jezdni,
  6. oświetlenie co najmniej jednostronne,
 3. Odprowadzenie ścieków deszczowych i wód roztopowych do rowów przydrożnych lub kanalizacji deszczowej.

§ 9.

 1. Wyznacza się TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW o powierzchni w granicach planu 2,84 ha, stanowiących istniejący układ dróg dojazdowych do pól, z okresowym wykorzystaniem do obsługi komunikacyjnej i technicznej elektrowni wiatrowych.
 2. Dla terenów ustala się następujące wymagania:
  1. szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej niż 6,00 m,
  2. pas drogowy jedno jezdniowy o szerokości nie mniej niż 4,50 m,
  3. odprowadzenie ścieków deszczowych i wód roztopowych do rowów przydrożnych lub kanalizacji deszczowej.

§ 10.

 1. Ustala się następujące zasady obsługi terenu objętego granicami planu systemem komunikacji i infrastruktury technicznej:
  1. w zakresie komunikacji:
   • dostępność obszaru – z drogi publicznej głównej – KDG poprzez drogę publiczną lokalną KDL i drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami KDW,
   • dostosować szerokość istniejących dróg polnych dla potrzeb przejazdu sprzętu rolniczego,
   • dojazd do działek przeznaczonych na zagospodarowanie elektrowniami wiatrowymi po istniejących drogach polnych, przystosowanych przez inwestora przedsięwzięcia dla potrzeb realizacji tych elektrowni.
  2. w zakresie zaopatrzenia w wodę zasilanie z sieci wiejskiej poprzez budowę sieci rozdzielczej od istniejących sieci wodociągowych,
  3. w zakresie gospodarki ściekowej:
   • odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do wiejskiej sieci kanalizacyjnej, a do czasu jej realizacji do szczelnych zbiorników lub oczyszczalni przydomowych,
   • odprowadzenie ścieków deszczowych i wód roztopowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenia techniczne (drogi, place postojowe, parkingi) poprzez urządzenia oczyszczające do kanalizacji deszczowej związanej z systemem cieków wodnych powierzchniowych – po spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych,
  4. w zakresie gospodarki odpadami:
   • komunalnymi: gromadzenie i usuwanie prowadzone na zasadach obowiązujących na terenie gminy
   • technologicznymi, powstającymi w wyniku prowadzonej działalności usługowej i produkcyjnej: gromadzenie i usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie,
  5. w zakresie ciepłownictwa:
   • podstawowy system ogrzewania obiektów oparty docelowo na zdalaczynnej sieci zbiorczej centralnego ogrzewania a do czasu jej realizacji na indywidualnych źródłach ciepła zapewniających minimalną emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
   • prowadzenie sieci ciepłowniczych systemem podziemnym i w sposób nie ograniczający możliwości użytkowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem ustalonym w planie,
  6. w zakresie elektroenergetyki:
   • zasilanie z projektowanych urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych za pomocą sieci kablowej podziemnej,
   • projektowaną sieć elektroenergetyczną prowadzić wzdłuż dróg polnych i granic działek,
   • wykorzystanie sieci energetycznej zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów tych sieci,
  7. w zakresie zaopatrzenia w gaz:
   • z istniejących sieci gazowniczych,
   • dopuszcza się możliwość przebudowy, rozbudowy, remontu i rozbiórki istniejących i budowy nowych urządzeń związanych z eksploatacją gazu ziemnego w ramach zasięgu odległości bezpiecznych od sieci i obiektów budowlanych oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją gazu ziemnego,
  8. w zakresie telekomunikacji zapewnienie łączności telefonicznej z istniejących i projektowanych sieci.
 2. Ustala się zasadę realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pasach terenów pomiędzy liniami rozgraniczającymi tereny komunikacji i infrastruktury technicznej a liniami zabudowy oraz dopuszcza się ją na wszystkich terenach objętych planem, z zachowaniem wymagań określonych przepisami odrębnymi, w liniach rozgraniczających tereny dróg, ciągów pieszo – jezdnych i rowerowych.
 3. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury, kolidujących z projektowaną zabudową, zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązującymi w tym zakresie.

Rozdział III

Przepisy końcowe

 

§ 11.

 

Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów w granicach planu.

 

§ 12.

 1. Ustala się następujące stawki procentowe, służące naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:
  1. PEW – tereny elektrowni wiatrowych – 30 %,
  2. RM – tereny zabudowy zagrodowej mieszkaniowej – 30 %,
  3. R – tereny rolne – 1%,
  4. dla pozostałych terenów – 1 %.

§ 13.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 14.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:„UNIEWAŻNIONO” - Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pruchnik I/08".
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2011 06:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:17.10.2012 22:50