Na podstawie Uchwały Nr X/70/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku  dnia 27.10.2015 r. z dniem 1 stycznia 2016 r. traci moc uchwała Nr 148/XX/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr 98/XII/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały własnej.

UCHWAŁA Nr 98/XII/2011

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie:
zmiany uchwały własnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz.74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9poz. 84 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 

 

 

  1. W §1 Uchwały  Nr 148/XX/04 Rady Gminy Pruchnik z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dokonuje się  skreślenia w całości punktu 2 w/w uchwały oraz zmienia się zapis punktu 5,poprzez skreślenie dotychczasowego i nadanie nowego o następującym brzmieniu; „Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby ochrony przeciwpożarowej”.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  i ma zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2013 r.

 

§ 4.

 

Treść uchwały winna być podana do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim, Osiedlowym na terenie Gminy  oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" Zmiana uchwały własnej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:28.12.2011 07:00
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:23.11.2015 23:23