Udział mieszkańców gminy w budowie wodociągu na terenie Gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 100/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutgo 2004 r. w sprawie :
udziału mieszkańców gminy w budowie wodociągu na terenie Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn. zmianami), art. 148 § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zmianami), art. 4 ust. l ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2001r. Nr 46 póz. 499) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Budowa wodociągu na terenie gminy Pruchnik będzie realizowane przy współudziale mieszkańców gminy.

§ 2.

Udział mieszkańców - zwany dalej wkładem mieszkańców w budowę urządzeń polegać będzie na wnoszeniu sum pieniężnych na konto gminy z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

§ 3.

Zainteresowani mieszkańcy realizują swój udział w budowie wodociągu w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Gminy.

§ 4.

Zakłada się, że minimalny udział mieszkańców gminy w realizacji inwestycji wynosił będzie: 1500,00 PLN od każdego podłączonego gospodarstwa

§ 5.

Wartość świadczeń wniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w gotówce, oraz naturze poprzez udostępnienie nieruchomości pod inwestycję zaliczona będzie na poczet opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prucłmik.

§ 7.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr 269/XIII/2002 r. z dnia 26 lipca 2002 w sprawie udziału mieszkańców gminy Pruchnik w budowie wodociągu.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udział mieszkańców gminy w budowie wodociągu na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 12:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.