Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2012 rok.

 Uchwała budżetowa

Gminy Pruchnik na 2012 rok

Nr 99/XIII/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 24.01.2012

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt 10 i art.51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

1. Ustala się dochody budżetu gminy w kwocie 26 269 806zł                 

    z tego:            

 • dochody bieżące w kwocie 26 219 806 zł                    
 • dochody majątkowe w kwocie 50 000 zł                      

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie 28 075 615 zł                   

 • wydatki bieżące w kwocie 25 439 050 zł                      
 • wydatki majątkowe w kwocie 2 636 565 zł                   

3. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 1 805 809 zł
4
. Żródłem pokrycia deficytu będą:                  

 • długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1 805 809 zł                   

5. Określa się przychody budżetu w kwocie 1 949 402 zł
    z tego:           

 • §952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 1 949 402 zł, na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 805 809zł oraz spłaty rat zaciągniętej pożyczki w latach poprzednich w kwocie 143 593 zł.

6. Określa się rozchody budżetu w kwocie 143 593 zł
   
z tego:

 • §992 - „Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek”  w kwocie 143 593 zł                 

§ 2.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów , pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2 449 402 zł, z tego:

 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł
 2. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 805 809 zł
 3. na spłatę pożyczki z lat poprzednich w kwocie 143 593 zł

§ 3.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu w 2012 roku, wynikające z odrębnych ustaw, tj.:

 1. W myśl art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele.
 2. W myśl art.16 ust.1-4 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy- Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, oraz art.400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,18,21-25,29,31,32,38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska, dochody z opłat wykorzystane będą zgodnie z w/w ustawą.
 3. W myśl art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do Burmistrza Pruchnika są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku.

§ 4.

Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 57 655 zł z tego:

 1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 56 895 zł;
 2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 760 zł

§ 5.

Wyodrębnia się wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie16 372zł z tego;

 1. Dział 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 16 165 zł
 2. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w kwocie 207 zł

§ 6.

 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 162 000 zł
 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 69 000 zł
  z tego:
  a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69 000 zł

§ 7.

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami:

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

Administracja publiczna

64 984

75011

Urzędy Wojewódzkie

64 584

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

64 584

75045

Kwalifikacja wojskowa

400

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

400

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

75101

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 664

852

Pomoc społeczna

4 726 620

85203

Ośrodki wsparcia

403 920

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

403 920

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

4 316 400

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 316 400

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach centrum integracji
społecznej

6 300

 Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

gminie (związkom gmin) ustawami

6 300

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

750

Administracja publiczna

64 984

75011

Urzędy wojewódzkie

64 584

Wydatki bieżące
z tego:

64 584

1)Wydatki jednostek budżetowych

64 584

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

64 584

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48 250

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

7 400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 693

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 241

75045

Kwalifikacja wojskowa

400

Wydatki bieżące
z tego:

400

1)Wydatki jednostek budżetowych

400

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

400

4300

Zakup usług pozostałych

400

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

75101

Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 664

Wydatki bieżące
z tego:

1 664

1)Wydatki jednostek budżetowych

1 664

a) wynagrodzenia i składki

d nich naliczone

1 664

 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 400

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

220

4120

Składki na Fundusz Pracy

44

852

Pomoc społeczna

4 726 620

85203

Ośrodki wsparcia

 403 920

Wydatki bieżące
z tego:

403 920

1.Wydatki jednostek budżetowych

403 920

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

283 384

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

206 400

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

17 544

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38 760

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 680

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

120 536

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 738

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

34 248

4260

Zakup energii

16 800

4270

Zakup usług remontowych

3 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

700

4300

Zakup usług pozostałych

16 500

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

550

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

4430

Różne opłaty i składki

4 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 800

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 500

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

4 316 400

Wydatki bieżące
z tego:

4 316 400

1.Wydatki jednostek budżetowych

202 492

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

177 210

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 330

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4 380

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

89 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 500

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 282

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500

4270

Zakup usług remontowych

2 000

4300

Zakup usług pozostałych

7 082

410

Podróże służbowe krajowe

2 000

4430

Różne opłaty i składki

1 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 200

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 500

2.Świadczenia na rzecz osób fizyc

nych

4 113 908

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 000

3110

Świadczenia społeczne

4 112 908

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w centrum integracji społecznej

6 300

Wydatki bieżące
z tego:

6 300

1.Wydatki jednostek budżetowych

6 300

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych
 zadań

6 300

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

6 300

 

§ 8.

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu Gminy wynikającymi z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

90 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw

90 000

 Dochody bieżące

0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

90 000

 Ogółem dochody

90 000

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

851

Ochrona zdrowia

90 000

85153

Zwalczenie narkomanii

15 000

Wydatki bieżące
z tego:

15 000

1.Wydatki jednostek budżetowych

15 000

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

6 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 000

b) wydatki związane z realizacją ich
 statutowych zadań

9 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

75 000

Wydatki bieżące
z tego:

75 000

1.Wydatki jednostek budżetowych

57 00

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

4 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

53 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

4300

Zakup usług pozostałych

31 400

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

600

4410

Podróże służbowe krajowe

1 500

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000

3. Dotacje na zadania bieżące

17 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

16 000

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

1 000

2. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

DOCHODY

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90019

Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska

10 000

Dochody bieżące

0690

Wpływy z innych opłat

10 000

- wpływy z UM

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000

90019

Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska

 10 000

 Wydatki bieżące
 z tego:

10 000

1. Wydatki jednostek budżetowych

10 000

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

3. Z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim:

 

Fundusz sołecki w kwocie 159 721 zł z tego dla:

 1. sołectwo Hawłowice kwota 18 033 zł
 2. sołectwo Jodłówka kwota 25 000 zł
 3. sołectwo Jodłówka Parcelacja kwota 15 488 zł
 4. sołectwo Kramarzówka kwota 25 724 zł
 5. sołectwo Rozbórz Długi kwota 25 262 zł
 6. sołectwo Rozbórz Okrągły kwota 16 001 zł
 7. sołectwo Rzeplin kwota 15 795 zł
 8. sołectwo Świebodna kwota 18 418 zł

WYDATKI

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa sołectwa i przedsięwzięcia

Kwota

 Sołectwo Hawłowice

 18 033

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

18 033

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

18 033

Wydatki majątkowe

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

18 033

- wykonanie oświetlenia ulicznego Hawłowice Dolne

Sołectwo Jodłówka

25 000

600

Transport i łączność

18 000

60095

Pozostała działalność

18 000

 Wydatki bieżące
 z tego:

18 000

 1. Wydatki jednostek budżetowych

18 000

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3 50

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 500

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 500

- wymiana 3 szt. wiat przystankowych

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 7 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

7 000

Wydatki majątkowe

1) Inwestycje i zakupy inwes

ycyjne

7 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:

7 000

- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przysiołków: Pustki, Góra, Pułanek, Pagor, i do kościoła

Sołectwo Jodłówka Parcelacja

15 488

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow

15 488

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 488

 Wydatki bieżące
 z tego:

15 488

 1. Wydatki jednostek budżetowych

15 488

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 488

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 488

- zakup okien do remizy strażackiej

Sołectwo Kramarzówka

25 724

600

Transport i łączność

25 724

60016

Drogi publiczne gminne

25 724

 Wydatki bieżące
 z tego:

25 724

 1. Wydatki jednostek budżetowych

25 724

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25 724

4270

Zakup usług remontowych

25 724

- utwardzenie placu pod parking

Sołectwo Rozbórz Długi

25 262

600

Transport i łączność

25 262

60016

Drogi publiczne gminne

25 262

 Wydatki bieżące
 z tego:

25 262

 1. Wydatki jednostek budżetowych

25 262

a) wydatki związane z realizacją ich statutowy

h zadań

25 262

4270

Zakup usług remontowych

25 262

- remont drogi gminnej 700m2 nawierzchnia tłuczniowa

Sołectwo Rozbórz Okrągły

16 001

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

16 001

75412

Ochotnicze straże pożarne

16 001

 Wydatki bieżące
 z tego:

16 001

 1. Wydatki jednostek budżetowych

16 001

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

13 001

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 001

- remont łazienki w remizie

Sołectwo Rzeplin

15 795

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochron

 przeciwpożarowa

15 795

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 795

 Wydatki bieżące
 z tego:

15 795

 1. Wydatki jednostek budżetowych

15 795

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

15 795

4270

Zakup usług remontowych

15 795

- wykonanie wjazdu do remizy strażackiej

Sołectwo Świebodna

18 418

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pr

eciwpożarowa

18 418

75412

Ochotnicze straże pożarne

18 418

 Wydatki bieżące
 z tego:

18 418

 1. Wydatki jednostek budżetowych

18 418

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

 18 418

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 418

- zakup krzeseł i stołów do remizy

§ 9.

Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział , paragraf klasyfikacji budżetowej.

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

020

Leśnictwo

1 000

02001

Gospodarka leśna

1 000

Dochody bieżące

0840

Wpływy za sprzedaży wyrobów

1 000

- sprzedaż drewna

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

361 800

40002

Dostarczanie wody

361 800

Dochody bieżące

080

Wpływy z usług

348 800

- opłata za wodę z wodociągu gminnego

0920

Pozostałe odsetki

3 000

- odsetki od nieterminowych wpłat

Dochody majątkowe

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
 z innych źródeł

10 0000

- wpłaty mieszkańców na wodociąg

600

Transport i łączność

263 835

60016

Drogi publiczne gminne

263 835

Dochody bieżące

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zada

 bieżących gmin (związków gmin

263 835

- dotacja na dofinansowanie zadania własnego gminy

700

Gospodarka mieszkaniowa

179 600

70005

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

179 600

Dochody bieżące

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

10 600

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

138 000

- wpływy z dzierżawy gruntów
- wpływy z dzierżawy budynków komunalnych
- wpływy z najmu lokali mieszkalnych
- dzierżawa obwodów łowieckich

10 976

90 000

36 224
800

920

Pozostałe odsetki

1 000

- odsetki od nieterminowych wpłat

Dochody majątkowe

0770

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 30 000

- sprzedaż gruntów

710

Działalność usługowa

45 000

71035

Cmentarze

45 000

Dochody bieżące

080

Wpływy z usług

45 000

-opłata grobowa

750

Administracja publiczna

169 984

75011

Urzędy wojewódzkie

64 584

Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

64 584

- dotacja z zakresu administracji rządowej

75045

Kwalifikacja wojskowa

400

Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom

min) ustawami

400

75023

Urzędy gmin (miast i miast
na prawnych powiat
)

105 000

Dochody bieżące

0970

Wpływy z różnych dochodów

101 000

- wynagrodzenie płatnika PIT 1 000

- zwrot podatku VAT 100 000

0690

Wpływy z różnych opłat

4 000

- zwrot kosztów upomnienia

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 664

75101

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1 664

Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 664

- dotacja z zakresu administracji rządowej

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

4 783 255

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

1 500

Dochody bieżące

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

1 500

- wpływy z karty podatkowej

75615

Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych,
podatku i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

1 430 411

Dochody bieżące

0310

Podatek od nieruchomości

1 363 591

- podatek od nieruchomości

0320

Podatek rolny

23 216

- podatek rolny

0330

Podatek leśny

25 904

- podatek leśny

0340

Podatek od środków transportowych

17 000

- podatek od środków transportowych

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

500

- podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200

- odsetki od zaległości podatkowych

75616

Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznyc
 

1 144 943

Dochody bieżące

0310

Podatek od nieruchomości

291 654

- podatek od nieruchomości

0320

Podatek rolny

744 787

- podatek rolny

0330

Podatek leśny

1 502

- podatek leśny

0340

Podatek od środków transportowych

34 000

- podatek od środków transpor

owych

0360

Podatek od spadków i darowizn

12 000

- podatek od spadków i darowizn

0430

Wpływy z opłaty targowej

20 000

-wpływy z opłaty targowej

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

35 000

- podatek od czynności cywilnoprawnych

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 000

- odsetki od zaległości podatkowych

75618

Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na
podstawie
stawek

154 000

Dochody bieżące

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

40 000

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0480

Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

90 000

- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

24 000

-wpływy z opłaty skarbowej

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 052 401

Dochody bieżące

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 952 401

- podatek dochodowy od osób fizycznych

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

100 000

- podatek dochodowy od osób prawnych

758

Różne rozliczenia

14 854 131

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

9 061 973

Dochody bieżące

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

9 061 973

- subwencja oświatowa

75807

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

5 308 181

Dochody bieżące

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 308 181

- subwencja wyrównawcza

75831

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

473 977

Dochody bieżące

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

473 977

- subwencja równoważąca

75814

Różne rozliczenia finansowe

10 000

Dochody bieżące

0920

Pozostałe odsetki

10 000

- odsetki od środków na rachunkach bankowych

801

Oświata i wychowanie

190 247

80104

Przedszkola

58 500

Dochody bieżące

0690

Wpływy z różnych opłat

58 500

- opłaty za przedszkole

80110

Gimnazja

2 500

Dochody bieżące

0830

Wpływy z usług

2 500

- wynajem hali sportowej

80195

Pozostała działalność

129 247

Dochody bieżące

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

111 811

- dotacja POKL

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu

rodków europejskich

17 436

- dotacja POKL

852

Pomoc społeczna

5 105 120

85203

Ośrodki wsparcia

406 920

Dochody bieżące

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

403 920

- dotacja z zakresu administracji rządowej

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

3 000