Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 100/XIII/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 24 stycznia 2012 r.
w sprawie:
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póż. zm.), art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póż. zm.) oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Pruchnik wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2015, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i objaśnieniami przyjętych wartości.

 

§ 2.

 

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 17 453 zł, w tym:

 1. w 2013 r. do kwoty 17 453 zł

§ 4.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 pkt2 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:

 1. gazu z sieci gazowej
 2. licencji na oprogramowania komputerowe
 3. wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci

- umów zawieranych na czas określony do kwoty 1 000 000 zł

 

§ 5.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pruchnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- umów zawieranych na czas nieokreślony, której przedmiotem są dostawy:

 1. gazu z sieci gazowej
 2. licencji na oprogramowania komputerowe
 3. dostawy wody za pomocą sieci wodno - kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,

 - umów zawieranych na czas określony do kwoty 500 000 zł

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r, traci moc Uchwała Nr 13/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         

 


 

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik
na lata 2012 - 2015

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Pruchnik jest realistyczna i obejmuje lata 2012 - 2015.

Jeśli chodzi o rok 2012 określone wartości obejmują dane zawarte w budżecie gminy Pruchnik na 2012 r.

Założenia przyjęte przy opracowywaniu budżetu to: wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST uznane zostały wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022, natomiast w kolumnie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wykazane zostały wszystkie wynagrodzenia z wszystkich tytułów za wyjątkiem programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na obsługę długu obejmują odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012 roku oraz odsetki od zaciągniętej w 2011r. pożyczki. Rozchody ustalone od 2012 roku stanowią raty do spłaty od zaciągniętej pożyczki w 2011 roku oraz raty kredytu, który planowany jest do zaciągnięcia w 2012roku.

 

2013 r.

 • w dochodach bieżących założony został wzrost o 2% wielkości,
 • w dochodach majątkowych założono min. sprzedaż majątku
 • w wydatkach bieżących założono wzrost o 2% (wynagrodzenia i pochodne o 3%) , zmniejszono wielkości wynikające z umów których realizacja kończy się w 2011r., założono spłatę rat zaciągniętej pożyczki w 2011 r. oraz spłatę rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2012r. kredytu.
 • w wydatkach majątkowych założone zostały środki – prognoza , gdyż gmina nie posiada podpisanych umów wykraczających poza 2012 rok, za wyjątkiem umowy na PSaAP

2014 r.

 • w dochodach bieżących założony został wzrost o 2% wielkości
 • w dochodach majątkowych prognozuje się kwotę 50 000zł z tytułu sprzedaży gruntów
 • w wydatkach bieżących założono średni wzrost o 1,5% (wynagrodzenia i pochodne 2%, wydatki związane z funkcjonowaniem JST na poziomie 2013 roku)
 • w wydatkach majątkowych założono środki na podstawie prognozy

2015 r.

 • w dochodach bieżących założony został wzrost o 1,3%wielkości
 • w dochodach majątkowych nie zakłada się wykonania
 • w wydatkach bieżących założono średni wzrost o 2% wielkości (wynagrodzenia i pochodne 2,3%, wydatki związane z funkcjonowaniem JST zostały zwiększone o kwotę 19 000 zł)
 • w wydatkach majątkowych założono środki na podstawie prognozy

Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej).

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.01.2012 06:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż