Zarządzenie Nr 91/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 14.12.2011

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny złożonych ofert na otwarty konkurs pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego".

 

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza co następuje:

§ 1.

 

Do rozpatrzenia złożonych ofert na otwarty konkurs na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pruchnik do Specjalistycznych Ośrodków w Jarosławiu celem realizacji obowiązku szkolnego” w 2012 roku, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:

 1. Pan Robert Grządziel - przewodniczący komisji,
 2. Pani Alicja Chmielecka - sekretarz,
 3. Pani Agnieszka Mendel - członek,
 4. Pani Halina Stańko - członek,
 5. Pan Piotr Szczepanik - członek.

§ 2.

 

Do zadań Komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych wniosków.

§ 3.

 

Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.

§ 4.

 

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Każdy członek Komisji podpisuje oświadczenie, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań pomiędzy członkiem a oferentem, członek Komisji zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.

§ 5.

 

Członków komisji obowiązują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 6.

 

Komisję obowiązuje tajemnica służbowa w zakresie określonym w w/w ustawie.

§ 7.

 

Oferty niekompletne lub z brakami formalnymi mogą być uzupełnione w terminie 7 dni od wezwania przez Komisję.

§ 8.

 

Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół zawierający:

 1. oznaczenie miejsca i terminu posiedzenia;
 2. listę obecności członków komisji;
 3. zapis czynności i decyzji podejmowanych przez komisję podczas posiedzenia;
 4. wykaz ofert, które spełniają wymogi formalne;
 5. wykaz ofert, które nie spełniających wymogów formalnych, które przekazane zostają do uzupełnienia.

§ 9.

 

Protokół z posiedzenia komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.

 

§ 10.

 

Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji wraz z dokumentacją konkursu

Burmistrzowi, który dokonuje wyboru oferty (ofert) oraz decyduje o wysokości dotacji dla oferenta.

§ 11.

 

Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczenie ich:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

§ 12.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Pruchnika  

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 91/2011 z dnia 14 grudnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:14.12.2011 19:48
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:07.02.2012 19:57