Zarządzenie Nr 99/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 31.12.2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Działając na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

 

Dokonuje się zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 8 160 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do zarządzenia .

 

§ 2.

 

Dokonuje się zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku  na kwotę 4 479 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika   

mgr inż. Wacław Szkoła


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/2011
Burmistrza Pruchnika
z dnia 31.12.2011

Zmiany w planie finansowym ŚDS w Pruchniku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

8 160

8 160

85203

Ośrodki wsparcia

8 160

8 160

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 160

4300

Zakup usług pozostałych

2 390

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

770

Zmiany w planie finansowym OPS w Pruchniku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

4 479

4 479

85212

Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 529

2 529

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 479

3110

Świadczenia społeczne

2 529

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

50

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe

1 950

1 950

3110

Świadczenia społeczne

1 950

3119

Świadczenia społeczne

1 950

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 99/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.12.2011 20:14
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak