Zarządzenie Nr 96/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 30.12.2011

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm.) Burmistrz Pruchnika zarządza:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16 177 zł

w tym:

 • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na kwotę 16 177 zł
  z przeznaczeniem na:
  • dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej 10 000 zł
  • sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 6 177 zł

Powyższe dane wprowadza się na podstawie decyzji WP Nr 125 i 126.

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 177 zł

w tym:

 • bieżące funkcjonowanie OPS w Pruchniku 10 000 zł
 • wypłata zasiłków okresowych 6 177 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym UM w Pruchniku na kwotę 413 759 zł.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 9 500 zł

z przeznaczeniem na :

 • pielęgnacje lasów komunalnych w kwocie 5 000 zł
 • pobór podatków w kwocie 4 500 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Dokonuje się zmian w planach finansowych w jednostkach oświatowych na kwotę 176 097 zł.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

 

Dokonuje się zmian w palnie finansowym ŚDS w Pruchniku na kwotę 43 244 zł.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia .

 

§ 7.

 

Dokonuje się zmian w planie finansowym OPS w Pruchniku na kwotę 17 315 zł.

Szczegóły zawiera zał. Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Pruchnika  

mgr inż. Wacław Szkoła


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 96/2011
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.12.2011

Dotacje

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

23 177

7 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

13 177

2039

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

13 177

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

7 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

10 000

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

 16 177

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

6 177

3119

Świadczenia społeczne

6 177

85219

Ośrodki pomocy społecznej

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

 


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 96/2011
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.12.2011

Zmiany w planie finansowym UM w Pruchniku

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

500

500

01030

Izby rolnicze

500

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

500

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

500

4270

Zakup usług remontowych

500

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie
 w energię elektryczna, gaz i wodę

38 412

38 412

40002

Dostarczanie wody

38 412

38 412

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 906

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

5 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4260

Zakup energii

29 212

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

4430

Różne opłaty i składki

10 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(dokum. na wodociągowanie Korzeni)

6 806

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 200

600

Transport i łączność

99 100

99 100

60016

Drogi publiczne gminne

99 100

99 100

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

4270

Zakup usług remontowych

90 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(ul. Armii Krajowej)

8 100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(dokum. chodników)

39 100

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

75 000

75 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

75 000

75 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

4260

Zakup energii

5 000

4270

Zakup usług remontowych

65 000

4300

Zakup usług pozostałych

70 000

4480

Podatek od nieruchomości

5 000

710

Działalność usługowa

40 000

40 000

71035

Cmentarze

40 000

40 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

5 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000

4270

Zakup usług remontowych

35 000

750

Administracja publiczna

33 847

33 847

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100

4 100

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4 000

4300

Zakup usług pozostałych

100

4410

Podróże służbowe krajowe

100

75023

Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)

33 747

29 747

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2 500

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

4 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000

4140

Wpłaty na PFRON

2 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

4 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

553

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

4300

Zakup usług pozostałych

16 894

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych
w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

600

4410

Podróże służbowe krajowe

500

4430

Różne opłaty i składki

2 500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 747

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

43 700

43 700

75412

Ochotnicze straże pożarne

43 700

43 700

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

26 000

4270

Zakup usług remontowych

4 000

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

4430

Różne opłaty i składki

4 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(rozbudowa remizy OSP Nr 1)

39 700

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

9 700

851

Ochrona zdrowia

1 200

1 200

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 200

1 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

1 200

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

82 000

82 000

90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

81 000

81 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

900

4270

Zakup usług remontowych

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

4430

Różne opłaty i składki

5 000

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

72 100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(budowa przyłączy kanalizacyjnych)

67 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(budowa sieci kanalizacyjnej etap II)

2 000

90019

Wpływy i wydatki związane
 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 000

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000


Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 96/2011
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.12.2011

Podział rezerwy ogólnej

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

020

Leśnictwo

5 000

02001

Gospodarka leśna

5 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

2 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem

4 500

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

4 500

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

4 500

758

Różne rozliczenia

9 500

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 9 500

4810

Rezerwy

9 500

 


Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 96/2011
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.12.2011

Zmiany w planach finansowych jednostek oświatowych

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

27 500

26 973

80101

Szkoły podstawowe

27 500

26 973

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

300

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 800

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

12 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000

4260

Zakup energii

3 000

4270

Zakup usług remontowych

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 200

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

373

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

7 530

5 079

80101

Szkoły podstawowe

7 530

5 079

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

4260

Zakup energii

6 000

4270

Zakup usług remontowych

500

4280

Zakup usług zdrowotnych

350

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

30

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4430

Różne opłaty i składki

600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

29

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

26 036

65 504

80101

Szkoły podstawowe

26 036

65 504

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
 i książek

1 900

4260

Zakup energii

15 000

4270

Zakup usług remontowych

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

200

4410

Podróże służbowe krajowe

300

4430

Różne opłaty i składki

800

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 536

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

59 804

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pruchniku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

807

5 000

80101

Szkoły podstawowe

807

5 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

500

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

700

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 400

4270

Zakup usług remontowych

600

4300

Zakup usług pozostałych

1 800

4430

Różne opłaty i składki

600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

207

Szkoła Podstawowa w Rozborzu Długim

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

35 834

7 196

80101

Szkoły podstawowe

35 834

7 196

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 500

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

900

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

4260

Zakup energii

27 534

4270

Zakup usług remontowych

1 200

4300

Zakup usług pozostałych

700

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

96

Szkoła Podstawowa w Świebodnej

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

1 570

5 961

80101

Szkoły podstawowe

1 570

5 961

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1 200

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

500

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 200

4270

Zakup usług remontowych

150

4300

Zakup usług pozostałych

300

4410

Podróże służbowe krajowe

140

4430

Różne opłaty i składki

800

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

80

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

161

Gimnazjum w Pruchniku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

64 900

49 424

80110

Gimnazja

64 900

49 424

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

9 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17 000

4260

Zakup energii

10 000

4270

Zakup usług remontowych

1 700

4300

Zakup usług pozostałych

800

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 624

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

Gimnazjum w Rozborzu Długim

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

1 384

2 400

80110

Gimnazja

1 384

2 400

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

900

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 300

4410

Podróże służbowe krajowe

1 100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

484

Zbiorcze zestawienie

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

801

Oświata i wychowanie

175 079

175 079

80101

Szkoły podstawowe

99 277

115 713

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

4 500

2 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3 800

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 500

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

15 400

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

8 300

4260

Zakup energii

51 534

4270

Zakup usług remontowych

3 450

3 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

350

4300

Zakup usług pozostałych

1 400

2 800

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

30

4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

100

4410

Podróże służbowe krajowe

440

300

4430

Różne opłaty i składki

2 800

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 743

 659

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

80

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

59 804

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

297

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

297

80104

Przedszkola

4 181

5 350

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

600

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

600

4120

Składki na Fundusz Pracy

900

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 600

4260

Zakup energii

1 300

4270

Zakup usług remontowych

600

4300

Zakup usług pozostałych

200

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 081

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

450

80110

Gimnazja

66 284

51 824

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

8 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

10 300

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

2 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 200

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17 000

4260

Zakup energii

10 000

4270

Zakup usług remontowych

1 700

4300

Zakup usług pozostałych

800

4410

Podróże służbowe krajowe

1 100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

484

1 624

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

3 640

792

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

240

4300

Zakup usług pozostałych

3 400

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

792

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

1 400

1 400

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 400

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 400

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 018

1 018

85401

Świetlice szkolne

1 018

1 018

4220

Zakup środków żywności

988

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

988

4280

Zakup usług zdrowotnych

30

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

30

 

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 96/2011
Burmistrza Pruchnika
z dnia 30.12.2011

Zmiany w Planie finansowym ŚDS w Pruchniku

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

852

Pomoc społeczna

43 244

43 244

85203

Ośrodki wsparcia

43 244

43 244

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 779

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 181

4120

Składki na Fundusz Pracy

247

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

941

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34 067

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 893

4260

Zakup energii

6 890

4270

Zakup usług remontowych

2 368