Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pruchnik.bip.info.pl


Pruchnik: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (9 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim) szt.1
Numer ogłoszenia: 43186 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (9 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim) szt.1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego rok produkcji 2011 lub 2012, samochodu osobowego typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 9 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim z platformą najazdową dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku szt 1. a)Wymagania szczegółowe dot. parametrów technicznych, charakterystyki i wyposażenia przedmiotu zamówienia opisane są w zał. nr 4 do niniejszej specyfikacji -wymagania minimalne. b)Podane w dokumentach przetargowych nazwy własne oraz opisy wskazujące na konkretnego producenta są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w załączniku nr 4 do SIWZ. c)Samochód musi spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 4 nr 98/69/EC w zakresie emisji spalin. d)Okres gwarancji samochodu nie może być krótszy niż: -24 miesiące na podzespoły pojazdu bez limitu kilometrów, -24 miesiące na lakier, -120 miesięcy na perforację nadwozia. e)Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju. Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku stacji obsługi na terenie województwa podkarpackiego. f)Do samochodu zostanie dostarczona: -instrukcja obsługi w języku polskim -homologacja Ministerstwa Infrastruktury jako samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu umożliwiające rejestrację samochodu, -karta gwarancyjna samochodu, -wykaz autoryzowanych stacji obsługi na terenie województwa podkarpackiego, -faktura za dostawę samochodu, z zastrzeżeniem, iż faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. g)Samochód zostanie dostarczony na oponach letnich z kompletem zapasowych felg + opony C. h)Dostarczony samochód musi spełniać warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym tj. Dz.U. z 2005r.nr 108, poz. 908 ze zm..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena na zasadzie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową - formularz wraz wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ, zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) wykaz stacji autoryzowanych w tym obsługi na terenie województwa podkarpackiego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia poniżej wymienionych okoliczności: a) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, c) skrócenia terminu dostawy w przypadku wcześniejszej dostawy przedmiotu zamówienia wystąpienia siły wyższej, której zamawiający nie mógł przewidzieć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 23..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 16 ( sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu BUS przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (9 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim) szt.1
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:13.02.2012 17:14
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:13.02.2012 17:14