Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2004 rok


UCHWAŁA Nr 102/XIII/2004

Rady Gminy Pruchnik z dnia 12 lutgo 2004 r. w sprawie :
przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2004r.

Działająca na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj, Dz-U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z póż.zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Przyimuje się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2004r stanowiące załącznik Nr. 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wehodki w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 102/XIII/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 12 lutego 2004 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2004r

Lp

Miesiąc

Zagadnienie

Uwagi-wnioski

1

2

3

4

1

Styczeń

 • Analiza projektu budżetu Gminy Pruchnik na 2004r.
 • Analiza projektu budżetu Gminy Pruchnik na 2004r. ze szczególnym uwzględnieniem spraw oświaty,
 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2004r.
 • Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji.

-

2

Luty

 • Analiza zaległości (umorzeń) w podatkach od środków transportowych za 2003r.
 • Analiza rozdysponowania rezerwy budżetowej przez Wójta Gminy Pruchnik za 2003r.
 • Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji.

-

3

Marzec

 • Wysłuchanie informacji nt. wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy za 2003r. na bieżące wydatki w różnych dziedzinach życia gminy,
 • Wstępna analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r.
 • Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji

-

4

Kwiecień

 • Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2003r. i wydanie opinii Komisji do w/w materiałów i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2003r
 • Analiza umorzeń podatkowych w podatku od osób fizycznych i prawnych za 2003r. i I kwartał 2004r.
 • Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji.

-

5

Maj

 • Wyrywkowa kontrola stanu obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Pruchnik,
 • kontrola gospodarki w lasach mienia komunalnego,
 • sprawy bieżące gminy wg kompetencji Komisji

-

6

Czerwiec

 • wysłuchanie informacji na temat wpłat zaległości w opłatach czynszowych za korzystanie z obiektów mienia komunalnego gminy i opłat (zaległości) za pobór wody z wodociągów w gminie Pruchnik
 • wyrywkowa kontrola kart drogowych będących na stanie gminy
 • sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji.

-

7

Lipiec

 • wysłuchanie informacji na temat wykorzystania środków własnych z budżetu gminy przeznaczonych na pomoc społeczną,
 • ocena stopnia realizacji budżetu za I-sze półrocze 2004r. (realizacja zadań inwestycyjnych),
 • sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji.

-

8

Sierpnień

 • wysłuchanie informacji na temat gruntów i budynków mienia komunalnego gminy sprzedanych w 2003r. w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
 • sprawy bieżące gminy wg.kompetencji Komisji.

-

9

Wrzesien

 • kontrola w zakresie stopnia wykorzystania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
 • wysłuchanie informacji na temat wpłat za wodociąg,
 • sprawy bieżące wg. kompetencji Komisji

-

10

Październik

 • dokonanie przeglądu stanu budynków OSP na terenie gminy,
 • wysłuchanie informacji na temat środków przekazanych z budżetu gminy w 2004r. na ośrodek zdrowia
 • sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji

-

11

Listopad

 • kontrola wykorzystania hal sportowych znajdujących się na terenie gminy (w zakresie organizowanych zajęć i przeznaczonych środków finansowych),
 • wysłuchanie informacji na temat wykorzystania środków alkoholowych,
 • Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji

-

12

Grudzień

 • Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2004r,
 • Sprawy bieżące gminy wg. kompetencji Komisji.

-


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 102/XIII/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 12 lutego 2004 r.

 

PLAN PRACY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY.SPORTU, ZDROWIA , OPIEKI SPOECZNEJ, ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA , OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDÓW WIEJSKICH , ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH ORAZ SPRAW RODZINNYCH NA 2004 ROKU.

Lp.

Termin

Tematy spotkania

1

Styczeń

 • Analiza budżetu gminy na 2004 rok
 • Analiza projektu budżetu z uwzględnieniem kultury i sportu

 2

Luty

 • Analiza projektu budżetu ze szczególonym uwzględnieniem placówek oświatowych
 • Przygotowanie propozycji planu pracy komisji na I półrocze 2004 roku

 3

Marzec

 • Zapoznanie się z układem wykonawczym budżetu
 • Spotkanie poświecone działalnosci sportowej na terenie gminy z udziałem prezesów działających klubów sportowych i nauczycieli wychowania fizycznego

 4

Kwiecień

 • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2003 rok
 • Spotkanie z dyrektorami szkół – analiza arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2004/2005

 5

Maj

 • Bezieczenstwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy, sprawozdanie z akcji “POSESJA” na terenie gminy
 • Analiza pracy GCKSiT

 6

Czerwiec

 • Analiza wykonania budżetu GOPS – wykonanie zadań własnych w 2004 roku udziale kierownika ośrodka
 • Prace przygotowujące imprezę sportową ph. “RAJD ROWEROWY”

 7

Lipiec

 • Omówienie wyników rozgrywek piłkarskich (zakończenie sezonu) – spotkanie z prezesami działających w gminie LKS-ów
 • Analiza pracy Gminnej Biblioteki i jej filii oraz GCKSiT

 8

Sierpień

 • Analiza stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego ze szczególnym uwzględnienim dowozu dzieci
 • Analiza wykonania budżetu za I półrocze

 9

Wrzesień

 • Wysłuchanie informacji na temat sytuacji materialno – bytowej rodzin mieszkających na terenie naszej gminy
 • Sprawy bieżące wg kompetencji komisji

 10

Październik

 • Spotkanie z sołtysami i przewodniczacymi rad sołeckich w celu omówienia prac poszczególnych rad na rzecz środowiska
 • Sprawy bieżące wg kompetencji komisji

 11

Listopad

 • Analiza projektu budżetu gminy na 2005 rok
 • Przegląd szkół – funkcjonowania placówek oświatowych

12

Grudzień

 • Podsumownaie pracy komisji w 2004 roku
 • Ustalenie planu pracy na 2005 rok

Komisja realizowac będzie na bieżącą zadania wynikające z jej kompetencji


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 102/XIII/04
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 12 lutego 2004 r.

Plan Pracy komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik na rok 2004

Lp.

TERMIN
MIESIĄC

ZAGADNIENIE

UWAGI-WN10SKI

1.

Styczeń

 1. Przygotowanie planu pracy Komisji Budżetowej.
 2. Sprawy bieżące.

-

 • Przegląd Placówek Oświatowych
  1. Potrzeby finansowe szkół
  2. Przegląd stanu budynków oraz wyposażenia w pomoce naukowe
  3. Sprawy bieżące

  Komisja wyjazdowa. Placówki oświatowe."

  2.

  Luty

  1. Analiza potrzeb placówek oświatowych (po komisji objazdowej)
  2. Sprawy bieżące.

  -

  1. Analiza budżetu gminy.
  2. Zmiany w budżecie.
  3. Wysłuchanie realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy
  4. Sprawy bieżące
  5. Oświetlenie uliczne.

  -

  3.

  Marzec

  1. Budowa wodociągu wJodłówce. Ocena oraz zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjny ch oraz dokonanie zmian w zatrudnieniu w tym zakresie
  2. Sprawy bieżące.

  -

  1. Wysłuchanie sprawozdania z zorganizowanych przetargów
  2. Sprzedaż mienia komunalnego Gminy
  3. Wpływy z sprzedaży mienia oraz dzierżawy.
  4. Dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.
  5. Sprawy bieżące.

  -

  4.

  Kwiecień

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2002.
  2. Analiza wykonania budżetu za I kwartał br.
  3. Sprawy bieżące.

  -

  1. Przegląd stanu dróg na terenie całej gminy.
  2. Sprawy bieżące.

  Komisja objazdowa.

  5.

  Maj

  1. Analiza budżetu i przeznaczenie środków pieniężnych na remonty dróg do najbardziej potrzebujących sołectw.Sprawy bieżące.

  -

  1. sprawozdanie z zakresu ładu i porządku publicznego w gminie.
  2. Zapoznanie się z dopływem środków pieniężnych z funduszy restrukturyzacyjnych (unijnych oraz innych programów)
  3. Sprawy bieżące.

  -

  6.

  Czerwiec

  1. Sprawozdanie z przeglądu użytkowania gruntów przejętych na mienie komunalne.
  2. Sprawa umorzeń podatków oraz innych zobowiązań pieniężnych przez gminę.
  3. Sprawy bieżące.

  -

  7.

  Lipiec

  1. Przegląd Stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków gminy
  2. Sprawy bieżące.

  Komisja objazdowa.

  1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze
  2. Sprawy bieżące (wodociągi)

  -

  8.

  Sierpień

  1. Wykorzystanie środków finansowych z gminnego funduszu ochrony środowiska.
  2. Przeznaczenie środków na dowóz do szkół.
  3. Analiza zaciągniętych kredytów i przeznaczenie tych środków.
  4. Sprawy bieżące.

  Przetargi na dowóz.

  9.

  Wrzesień

  1. Przegląd oraz zapoznanie się z realizacją budowy gimnazjum w Pruchniku.
  2. Zapoznanie się z wydatkami środków własnych na pomoc społeczną.

  Komisja objazdowa.

  10.

  Październik

  1. Dokonanie przeglądu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dokonanie analizy z wykorzystania środków przeznaczonych na Straż Pożarną.
  2. Sprawy bieżące.

  Komisja objazdowa.

  1. Sprawozdanie komisji objazdowej z przeglądu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej 2. Sprawy bieżące.

  -

  11.

  Listopad

  1. Przygotowanie projektu budżetu gminy na rok 2004
  2. Sprawy bieżące.

  -

  1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2004
  2. Sprawy bieżące.

  -

  12.

  Grudzień

  1. Przygotowanie projektu budżetu gminy do realizacji i przedstawienie go całej Radzie Gminy.
  2. Sprawy bieżące.

  -

  1. Podsumowanie pracy Komisji Budżetowej w roku 2003.
  2. Sprawy bieżące.

  -


  Powrót

  Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

  Metryka dokumentu

  ukryj
  Tytuł dokumentu:Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik na 2004 rok
  Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
  Informację opublikował:Administrator BIP
  Informację wytworzył:
  Data na dokumencie:Brak
  Data publikacji:27.03.2005 12:55

  Rejestr zmian dokumentu

  pokaż