Zarządzenie Nr 97/2011

Burmistrza Pruchnika

z dnia 30.12.2011

w sprawie: zarządzania kryzysowego na terenie gminy i jego funkcjonowania, przekształcenia Gminnego Zespołu Reagowania w Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum Reagowania w Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz ich struktury organizacyjnej i zadań.

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2, oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2007 r., poz. 590 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Zarządzanie kryzysowe na terenie gminy jest działalnością organów samorządu gminnego, będącego elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, które polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.
 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
  1. sytuacji kryzysowej należy przez to rozumieć sytuację będącą następstwem zagrożenia i prowadzącą w konsekwencji do zerwania lub znaczącego naruszenia więzów społecznych, przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniały wprowadzania na terenie kraju lub jego części żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. infrastrukturze krytycznej – należy przez to rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.
  3. planowaniu cywilnym – należy przez to rozumieć:
   a) całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, polegających na opracowaniu planów, w tym planów zarządzania kryzysowego mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracania jej pierwotnego charakteru,
   0
   ) planowanie w zakresie wspierania na terenie gminy Sił Zbrojnych RP, w razie ich użycia w związku z wprowadzeniem stanów nadzwyczajnych na terytorium państwa lub jego części.

§ 2.

 1. Zadania z zakresu planowania cywilnego obejmują:
  a) gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
  b
  ) opracowanie procedur na wypadek zagrożenia,
  c) przygotowanie planów zarządzania kryzysowego.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać:
  a) zapewnienie funkcjonowania organów administracji samorządowej gminy,
  b) zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtwarzania infrastruktury lub przywracania jej pierwotnego charakteru,
  c) racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,
  d) zapewnienie mieszkańcom gminy i innym osobom przebywającym na jej terenie, w ramach samoewakuacji i ewakuacji, warunków do przetrwania w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny.

§ 3.

 1. W gminie tworzy się Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.
 2. W skład planu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy:
  1. plan główny zawierający:
   a) charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia /mapa ryzyka, mapa zagrożeń/,
   b) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,
   c) zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych;
  2. zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych:
   a) zadania w zakresie monitorowania zdarzeń – tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków – współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć,
   b) działania wynikające z realizacji narodowego systemu pogotowia kryzysowego (NSPK).
  3. załączniki funkcjonalne do planu głównego, w tym:
   a) procedury reagowania kryzysowego,
   b) organizacja łączności i współdziałania,
   c) organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i informowania,
   d) organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych,
   e) organizacja opieki społecznej, medycznej i psychologicznej,
   f) analiza funkcjonowania administracji publicznej,
   g) wykaz zawartych umów i porozumień,
   h) tryb aktualizacji planu i załączników funkcjonalnych.

§ 4.

 

Organami właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego są:

 1. na terenie województwa podkarpackiego - Wojewoda Podkarpacki,
 2. na terenie powiatu jarosławskiego – Starosta Jarosławski,
 3. na terenie gminy Pruchnik – Burmistrz Pruchnika.

§ 5.

 1. Do organizacji zarządzania kryzysowego na terenie gminy i stawiania w moim imieniu zadań upoważniam Zastępcę Burmistrza Pruchnika.
 2. Zastępcę Burmistrza Pruchnika czynię odpowiedzialnym za przygotowanie merytoryczne i realizację moich ustawowych zadań w dziedzinie zarządzania kryzysowego, do których należy:
  1. kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
  2. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
   • realizacja zaleceń starosty do gminnego planu zarządzania kryzysowego;
   • opracowanie i przedkładanie staroście jarosławskiemu do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
  3. zarządzanie i organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
  4. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” /POFG/;
  5. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
  6. realizacja zadań postawionych przez Wojewodę Podkarpackiego z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

§ 6.

 1. Zadania, o których mowa w § 5, ust. 2, Zastępca Burmistrza wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego, właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego.
 2. Właściwą, w sprawach zarządzania kryzysowego, komórką organizacyjną urzędu jest jednoosobowe stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.
 3. Przewidywane jest przejęcie przez jednoosobowe stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego w pierwszym kwartale 2012 r. funkcji, zadań i obowiązków Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 4. Organizację jednoosobowego stanowiska d/s obronnych i zarządzania kryzysowego oraz na jego bazie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, ustalenie zasad funkcjonowania, zadań i obowiązków oraz finansowania powierzam:
  Zastępcy Burmistrza Pruchnika wraz z :
  • Sekretarzem Gminy,
  • Skarbnikiem Gminy.
 5. Skarbnik Gminy zapewni, w porozumieniu z Zastępcą Burmistrza, w planie wydatków budżetowych niezbędne środki finansowe na funkcjonowanie i organizację Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 7.

 1. W związku z art. 32 ustawy o zarządzaniu kryzysowym Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, powołany na podstawie § 3 zarządzenia Nr 10/08 Wójta Gminy Pruchnik z dnia 22 października 2008 r. staje się Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.
 2. Zespół przyjmuje nazwę Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Pruchnik.
 3. Na szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołuję Zastępcę Burmistrza Pruchnika.
 4. Na zastępcę Szefa Zespołu Zarządzania Kryzysowego powołuję Sekretarza Gminy.
 5. Strukturę organizacyjną zespołu, jego skład oraz regulamin określają załączniki stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 8.

 1. Finansowanie zadań własnych dotyczących zarządzania kryzysowego realizuje się z budżetu gminy.
 2. Zastępca Burmistrza planuje i przedkłada projekt preliminarza wydatków na rok następny w terminie do dnia 15 listopada.
 3. W projekcie preliminarza wydatków, Zastępca Burmistrza określa wielkość rezerwy celowej, niezbędnej do realizacji zadań własnych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 9.

 1. Realizację zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych urzędu i pracownikom na samodzielnych stanowiskach służbowych stosownie do posiadanych przez nich kompetencji i obowiązków.
 2. Organizację realizacji i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza przy udziale Sekretarza Gminy.

§ 10.

 1. Tracą moc zarządzenia Wójta Gminy Pruchnik:
  • Zarządzenie Nr 10/08 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zasad planowania i wdrażania Gminnego Planu Działania Reagowania Kryzysowego Gminy Pruchnik;
  • Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Pruchnika – Szefa Obrony cywilnej Gminy Pruchnik z dnia 26 października 2011 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pruchnik.

§ 11.

 1. Załączniki stanowią integralną część zarządzenia.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia:

 1. Struktura organizacyjna Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pruchnik.
 2. Skład Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pruchnik.
 3. Regulamin Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pruchnik.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:30.12.2011 16:30
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:26.03.2012 22:35