UCHWAŁA Nr 86/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
podatku od nieruchomości.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 21 pkt 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 13 z 1996 r. póz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

  1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,32 zł
  2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 13,50 zł
  3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej - 8,11
  4. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,49 zł
  5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,20 zł
  6. od budowli - 2% ich wartości
  7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,55 zł
  8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 3,41 zł
  9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,17 zł

§ 2.

Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 5 /II/2002 r. z dnia 04 grudnia 2002r. w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 11:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak