Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży : konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i drogowej, na zadaniu inwestycyjnym pn Budowa sieci kanalizacyjnej

Pruchnik: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży : konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i drogowej, na zadaniu inwestycyjnym pn Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik
                 PORTAL/UZP   Numer ogłoszenia: 215619 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży : konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i drogowej, na zadaniu inwestycyjnym pn Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży : sanitarnej konstrukcyjno-budowlanej i drogowej, na zadaniu inwestycyjnym pn.Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz 1118 z późniejszymi zmianami, a w szczególności: 2.1 Zakres rzeczowy zadania obejmuje: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 40960mb, jednej przepompowni sieciowej i pięciu przepompowni przyzagrodowych w tym: 1.kanały z rur typu PCV-U typ SN 12 Dn 200x6,6- 35 803,30mb; 2.kanały z rur PCV-U typ SN 12 Dn160x5,5-5 156,70mb; 3.przepompownia sieciowa w kręgach żelbetowych fi wew. 1500mm z koszem na skratki - 1 kpl;4.przepompownie przyzagrodowe w zbiornikach PE HD Dn 800mm i Dn 600mm 5 kpl;5. estakada 2 kpl 3. Zakres nadzorowanych prac przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik przy wyborze wykonawcy na realizację robót www.pruchnik.bip.info.pl w zakładce przetargi 2010, siwz ,Nr. IR 3410.9.2010. 4. Ponadto przedmiot umowy obejmuje inne roboty warunkujące pełne wykonanie zadania inwestycyjnego zgodnie z dokumentacją techniczną dla tych zadań. 5. Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu nadzorowi zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia zawarte jest w STWiORB oraz w dokumentacji technicznej pn: 1.Projekt Budowlano - Wykonawczy Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruchnik . 6.Powyższe zadania będą realizowane w oparciu o Pozwolenie na budowę wydanym przez Starostę Jarosławskiego w dniu 28.10.2008r decyzja Nr 727/2008, oraz z dnia 10.05.2010r.decyzja nr 303/2010 tj zmiana decyzji nr 727/2008 7.Zadania i obowiązki Inspektora nadzoru - wymagania szczegółowe dla zadań określonych w niniejszej SIWZ. 7.1.Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki w ramach realizacji przedmiotu umowy, do których należy: 1.Dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów; 2.Zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i przepisami wykonawczymi do niej; 3.Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym: 1.Kontrola prawidłowości wystawiania faktur końcowych, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych; 2.Sprawdzenie faktur końcowych przekładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty; 3.Sprawdzanie kalkulacji kosztorysów np. zamiennych robót; 4.Rozliczenie końcowe inwestycji; 4.Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych, spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania; 5.Sporządzenie protokołu przekazania placu budowy, protokołu odbioru końcowego oraz zgłoszenie do właściwego organu rozpoczęcia i zakończenia robót wraz z przygotowaniem wszystkich wymaganych dokumentów dla tych czynności, a także innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy; 6.Uzgodnienie z Wykonawcą procedur wzory druków i obieg dokumentów, jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji; 7.Weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych prób i testów; 8.Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 9.Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 10.Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu receptur, materiałów, prefabrykatów, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowanie w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacjach Technicznych; 11.Prowadzenie kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroli sposób składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót 12.Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 13.Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do użytkowania; 14.Dokonywanie odbioru końcowego - ostatecznego, odbiorów gwarancyjnych; 15.Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę; 16.Kontrolowanie ilości i wartości prowadzonych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania; 17.Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 18.Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji, dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Zarządzającej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby; 19.Udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy; 20.Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i ppoż.; 21.Zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 22.Kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z, specyfikacjami i warunkami Umowy; 23.Organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb; 24.Sprawdzanie wykonanych robót i potwierdzenie ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty; 25.Przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższy zakres; 26.Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 27.Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót; 28.Opracowywanie dla Zamawiającego informacji z realizowanego zadania inwestycyjnego; 29.Stwierdzenie zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę; 30.Wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót i powiadamianie o tym wszystkich zainteresowanych stron; 31.Dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek, sporządzenie raportu usunięcia usterek, przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenia zakończenia robót; 32.Wizytowanie placu budowy z odpowiednią częstotliwością, ale nie mniej niż dwa razy w tygodniu; 33.W uzasadnionych przypadkach - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztorysów na te roboty; 34.Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych, zaistniałych problemach, nieprawidłowościach lub zakłóceniach na placu budowy, stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, a także w okresie gwarancji oraz poświadczanie ich usunięcia; 35.Pełna dyspozycyjność na telefon w godzinach pracy Urzędu Gminy, a w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu. 36.Udział przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych które będą objęte 36 miesięczną gwarancją. 7.2Zleceniobiorca działa w imieniu Zamawiającego i zobowiązuje się do wykonywania obowiązków inspektora nadzoru z należytą starannością i dbałością o interes publiczny, w szczególności do niedopuszczenie do niegospodarności i wadliwości wykonania prac budowlanych podczas realizacji nadzorowanych prac. 7.3Zleceniobiorca będzie informował na bieżąco Zamawiającego o czynnościach podjętych wobec Wykonawcy inwestycji. 8. Zaleca się by Oferent przez złożeniem oferty dokonał wizji w terenie. 9. Zamawiający zastrzega że: natychmiast zostanie zerwana umowa, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania obowiązków. Wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia z tego tytułu, za wyjątkiem wynagrodzenia należytego z wykonanej części umowy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 2 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 zał. Nr3 do siwz Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru tj. świadczenie usług związanych z kontrolą i nadzorem zadania inwestycyjnego, przedmiotem którego była budowa kanalizacji sanitarnej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 zał. Nr3 do siwz Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        poprzez wykazanie, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełniającymi wymagania zamawiającego: Zamawiający uzna, ze wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże , że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej po jednej osobie na każde poniżej wymienione stanowisko 3.2.1) Inspektor nadzoru robót sanitarnych a) Wymagane kwalifikacje: -Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, -Uprawnienia do Kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych . b)Wymagane doświadczenie zawodowe Nie mniejsze niż 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci kanalizacyjnych, w tym na co najmniej jednego zakończonego zadaniach polegających na budowie sieci kanalizacyjnej. 3.2.2) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych a) Wymagane kwalifikacje: -Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, -Uprawnienia do Kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności Konstrukcyjno- budowlanych . b)Wymagane doświadczenie zawodowe Nie mniejsze niż 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych. 3.2.3) Inspektor nadzoru robót drogowych a) Wymagane kwalifikacje: -Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, -Uprawnienia do Kierowania lub nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. b)Wymagane doświadczenie zawodowe Nie mniejsze niż 5-cio letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy lub inspektor nadzoru robót drogowych. Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r Nr 156, poz 1118 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.z 2008r. Nr. 63, poz. 394). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 zał. Nr3 do siwz Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Wykaz Wykonanych usług( prac podobnych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty że usługi te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, zgodnie z rozdziałem X siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3 Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku jeżeli wystąpią istotne zmiany po stronie Wykonawcy robót inwestycyjnych ( budowlanych), za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia , 2) Zmianę wynagrodzenia. 3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy. 4. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach : 1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 2) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okresie co najmniej 7 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 4) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 5) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo- wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 6) W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy., 7) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane, 2) Jeżeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość przyjętą w przedmiarze robót, w oparciu o art. 630 Kodeksu cywilnego, Wykonawca może żądać zwiększenia wynagrodzenia. Rozliczenie podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczeniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy wartość prac ilościowo wykraczających poza ilość podaną w przedmiarach robót będzie w rozliczeniu końcowym powodowała zwiększenie wynagrodzenia umownego, wówczas zmiana ta zostanie wprowadzona aneksem do umowy. 4.W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru lub osób ze składu Zespołu Inspektora nadzoru. W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające uprawnieniom i doświadczeniu osób zamienianych. 5. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w § 12 bez pkt. 4.1 i 4.2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. Natomiast czynności opisane w §12 pkt 4.1 i 4.2 jeżeli zostaną uznane przez zamawiającego zostaną wprowadzone na podstawie odrębnych umów. 4. Wszelkie postanowienia zawarte w § 11 powinny być interpretowane z uwzględnieniem treści Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. WE seria L, Nr 134 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, Sekretariat pok. Nr 16.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska Temat priorytetu 46. Oczyszczanie ścieków..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                       mgr Stanisław Górski

                                                                                        Wójt Gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży : konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i drogowej, na zadaniu inwestycyjnym pn Budowa sieci kanalizacyjnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.08.2010 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż