UCHWAŁA Nr 87/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
zwolnień z podatku od nieruchomości.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 38, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Wprowadza się do § 1. Uchwały Nr 22/II/2002 r. Rady Gminy Pruchnik z dnia 20.XII.2002 r. dodatkowy zapis o następującej treści:

1. "grunty, budynki i budowle służce zaopatrywaniu w wodę i oczyszczaniu ścieków".

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2004 r.

§ 4.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych. Uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Gminy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 11:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak