UCHWAŁA Nr 88/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
opłat cmentarnych obowiązujących na terenie Gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art 7 pkt 13, art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13, póz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) i art 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 , poz. 43 z 1997 r. z późn. zm) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

Ustala się ceny za usługi cmentarne świadczone przez Urząd Gminy w Pruchniku wg. poniższego zestawienia usług:

1. Opłata za wykup miejsca na pochówek wraz z pochowaniem
    (bez prawa budowy grobu betonowego) na okres 20 lat 100

2. Ponowne wykupienie miejsca zgodnie z pkt 1
  
(bez prawa budowy grobu betonowego) na okres kolejnych 20 lat 50

3. Oplata za wykupienie miejsca pod budowę grobu betonowego na okres 20 lat

 • grób betonowy jednoosobowy 100
 • grób betonowy dwuosobowy
  w pionie 100
  w poziomie 200

 • grób betonowy wieloosobowy (3 i więcej osób) 200

4. Opłata za wykupienie miejsca pod budowę grobowca na okres 20 lat. 500

5. Opłata za ponowne wykupienie miejsca na dalsze 20 lat pod budowę:

 • grobu betonowego 100
 • grobowca 200

6. Opłata za wykupienie miejsca zgodnie z § 3 w przypadku wykupienia następnego pochówku 
    nie zwalnia z pobierania opłaty za pochówek.
50

7. Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem zawierającym materiały budowlane
    za każdy wjazd 20

§ 2.

Opłata cmentarna po wskazaniu miejsca na cmentarzu zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza i dokonanie wpisu do księgi cmentarnej na podstawie przedłożenia karty zgonu winny być wpłacone do kasy Urzędu Gminy w terminach :

 • za usługi związane z pochowaniem zwłok najpóźniej na dzień przed dniem pogrzebu.
 • za pozostałe czynności /wykonanie grobowca, obramowanie grobu, wykupienie miejsca na cmentarzu/ na 7 dni przed rozpoczęciem prac.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6.

Traci moc uchwała nr 171/XXVII/2000 Rady Gminy Pruchnik z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie opłat cmentarnych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty cmentarne obowiązujące na terenie Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 11:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak