UCHWAŁA Nr 89/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTEPUJE:

§ 1.

W uchwale Nr 180/XXIX/2001 Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 luty 2001 r. w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym w § 1 ust. 1 kwotę 35,00 zł. słownie: trzydzieści pięć złotych zastępuje się kwotą: 40,00 zł, słownie: czterdzieści złotych.

§ 2.

Realizację Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 11:50
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak