Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z gminami Rokietnica i Rożwienica na przyjecie zadania obejmującego dowóz osób niepełnosprawnych z terenu w/w gmin do ośrodka ŚDS w Pruchniku.

UCHWAŁA Nr 105/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami Rokietnica i Rożwienica na przyjecie zadania obejmującego dowóz osób niepełnosprawnych z terenu w/w gmin do ośrodka Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 216 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

  1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia przez Burmistrza Pruchnika z Gminami Rokietnica i Rówienica w sprawie przyjecie zadania obejmującego dowóz osób niepełnosprawnych z terenu w/w gmin do ośrodka Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
  2. Koszty dowozu w całości ponoszone będą przez Gminę Rokietnica i Rożwienica.

§ 2.

 

Do podpisania porozumienia, o którym mowa w § 1.1. upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z gminami Rokietnica i Rożwienica na przyjecie zadania obejmującego dowóz osób niepełnosprawnych z terenu w/w gmin do ośrodka ŚDS w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż