UCHWAŁA Nr 91/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
zmiany uchwały własnej z dnia 14 października 2003 Nr 82/XI/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2004 r.

Działająca na podstawie art 7 ust 1 pkt 3 i art 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity /Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ oraz art 24 ust 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W § 1 w/w uchwały skreśla się punkt 2 o treści:

dla pozostałych odbiorców

  • cena wody 2,82
  • cena ścieków 4,15
  • opłata stała miesięczna 5,00 zł"

a wprowadza się zapis:

dla pozostałych odbiorców

  • cena wody 1,50
  • cena ścieków 1,80
  • opłata stała miesięczna 1,50 zł"

Powyższe opłaty nie obejmują podatku VAT.

§ 2.

Skreśla się w/w uchwale § 3 w całości, a wprowadza się o następujące treści :
Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Pruchnik"

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 i obowiązywać będzie do 31 grudnia 2004 r.

§ 4.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Pruchnik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały własnej z dnia 14 października 2003 Nr 82/XI/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 12:00
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak