Powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Pruchnik w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.

UCHWAŁA Nr 111/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Pruchnik w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt .5,art 1 i art .74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr .142, poz 1591 ze zm.) w związku z art.39 i art.40 ust.1ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr.70, poz.473 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Gmina Pruchnik powierza Gminie Miejskiej Przemyśl zadania w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców Gminy Pruchnik.
  2. Zadania, o których mowa w ust.1 realizowane będą w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu.

§ 2.

Gmina Pruchnik ponosić będzie koszty związane z realizacją powierzonego zadania na zasadach określonych w odrębnym porozumieniu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl zadań Gminy Pruchnik w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 07:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.