Ustalenie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek".

UCHWAŁA Nr 113/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
ustalenia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek".

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się regulamin targowiska stałego „Mój Rynek” przy ul. Parkowej w Pruchniku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wejdzie w życie z dniem zakończenia realizacji zadania „Budowa targowiska stałego „Mój Rynek” w Pruchniku ulica Parkowa” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 07:02