Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 114/XIV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 20 marca 2012 r.
w sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póź. zmianami), art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z póź. zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt, w związku z art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (tj.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 kwietnia 2012 roku.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.03.2012 07:07