UCHWAŁA Nr 92/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. - 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1591 z póz. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

W przypadkach przewidzianych ustawą,w statucie gminy oraz w innych ważnych dla gminy sprawach mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy Pruchnik na zsadach i trybie ustalonym w mniejszej uchwale.

§ 2.

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Pruchnik posiadający w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze, zamieszkujący na obszarze na którym przeprowadza się konsultacje.

§ 3.

1. Konsultacje z mieszkańcami mogą być przeprowadzone w następujących formach:

 1. głosowania w obwodach
 2. rozesłania zapytania do uprawnionych mieszkańców,
 3. zebrania list z podpisami uprawnionych mieszkańców,
 4. odbycia zebrania wiejskiego w sprawie podlegającej konsultacji i podjęcia na nim uchwały wyrażającej opinię w konsultowanej sprawie.

2. Nie jest możliwe przeprowadzenie konsultacji w formie odbycia zebrania wiejskiego
    w sprawach w których wnioskodawcą przeprowadzenia konsultacji jest zebranie wiejskie.

§ 4.

Przeprowadzenie konsultacji zarządza Rada Gminy Pruchnik uchwałą określającą dokładnie przedmiot konsultacji i ustalającą:

 1. formę konsultacji,
 2. treść pytania /pytań/ będących przedmiotem konsultacji,
 3. terytorialny zasięg konsultacji,
 4. termin przeprowadzenia konsultacji,
 5. skład osobowy i zadania komisji uprawnionych do zorganizowania konsultacji oraz ustalenia ich wyników,

§ 5.

 1. O przeprowadzeniu konsultacji Rada Gminy Pruchnik decyduje na podstawie wniosków zgłoszonych w trybie inicjatywy ustawodawczej bądź na wniosek zebrania wiejskiego zgłoszony w formie uchwały, przyjętej zwykłą większością głosów przy gworum nie mniejszym niż 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców.
 2. Wnioski o których mowa w ust. 1 nie są konieczne gdy przeprowadzenia konsultacji wymaga przepis ustawy.

§ 6.

 1. Wyniki konsultacji dla organu gminy mają charakter opiniodawczy,
 2. Rada Gminy Pruchnik zobowiązana jest:

 • podać do wiadomości publicznej wyniki konsultacji,
 • rozpatrzyć opinie uzyskane w wyniku konsultacji,
 • o sposobie ich wykorzystania w rozstrzygnięciu podjętym w konsultowanej sprawie powiadomić społeczność lokalną,

§ 7.

Koszty przeprowadzenia konsultacji finansowane są z budżetu gminy.

§ 8.

Uchwała niniejsza nie ma zastosowania do konsultacji, których tryb, warunki i sposób przeprowadzania regulują przepisy szczególne.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszeoia-

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 12:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak