UCHWAŁA Nr 93/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki Nr. 3/10 o powierzchni 0,0069ha w Pruchniku przeznaczonej pod budowę urządzenia infrastruktury technicznej.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o Samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź. zmianami art. 37 ust. 3 i art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z późn. zmianami - jednolity tekst ustawy z dnia 25 maja 2000 r. Dz. U. Nr. 46 poz. 543 z 2000 roku z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną jako działka Nr. 3/10 o pow. 0,0069 ha w Pruchniku przy ulicy Szkolnej przeznaczoną pod budowę stacji transformatorowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu działki Nr. 3/10 o powierzchni 0,0069 ha w Pruchniku przeznaczonej pod budowę urządzenia infrastruktury technicznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 12:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak